Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:165 (1999-2000)
Innlevert: 28.01.2000
Sendt: 28.01.2000
Besvart: 07.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): For Skiforeningen er regnskapsåret 1.9.-31.8 det naturlige da foreningens aktivitet for hver enkelt sesong påbegynnes om høsten og avsluttes etter sommeren det påfølgende år. Kredittilsynet har avslått søknaden om å benytte avvikende regnskapsår da man mener Skiforeningens aktivitet ikke er sterkt nok sesongbetont! Da man fikk en unntaks-bestemmelse som åpnet for avvikende regnskapsår var det tilfeller som dette man hadde i tankene. Er finansministeren enig og vil han innvilge unntak?

Begrunnelse

Skiforeningen har gjennom en årrekke fulgt regnskapsåret 1. september - 31. august. Foreningen oppgir at bakgrunnen for anvendelse av slikt avvikende regnskapsår har vært og er fortsatt at Skiforeningens aktivitet for hver enkelt sesong påbegynnes om høsten og avsluttes etter sommeren det påfølgende år. Resultatet av en sesongs virksomhet vil være det representantive resultat for driften i et enkelt regnskapsår. Et regnskapsår som påbegynnes i januar og avsluttes i desember det samme år, vil nødvendigvis måtte inkludere delresultater fra to sesongers drift. Dette gir en lite hensiktsmessig og unaturlig størrelse for måling av resultater og sammenligning av resultatene for hver enkelt driftssesong.

På bakgrunn av ikrafttredelse av lov om årsregnskap m.v (regnskapsloven) av 17. juli 1998 nr. 56 har Skiforeningen vært nødt til å fremme søknad om eksplisitt tillatelse til anvendelse av annet regnskapsår enn det som fastsettes i henhold til regnskapslovens §1-7. Kredittilsynet har i brev til Skiforeningen av 15.12 avslått søknaden.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Det følger av lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 1-7 første ledd at regnskapsåret er kalenderåret og at departementet i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Kompetansen til å gjøre unntak ved enkeltvedtak er ved Finansdepartementets vedtak 24. august 1999 delegert til Kredittilsynet.

I Innst. O. nr. 61 (1997-98) side 47 er det blant annet sagt følgende om bakgrunnen for unntaksadgangen:

"Komiteen viser til at regnskapslovutvalget foreslo å videreføre en adgang til å ha annet regnskapsår enn kalenderåret, begrunnet med å vise til informasjonsverdien. I sesongbetonte virksomheter vil et annet avslutningstidspunkt enn 31. desember gi mer informative årsregnskap."

Kredittilsynet har i vedtak 15. desember 1999 avslått en søknad fra Skiforeningen om tillatelse til å anvende avvikende regnskapsår. Dette vedtaket er påklaget. Klagen er for tiden til forberedende behandling i Kredittilsynet. Dersom Kredittilsynet ikke finner å ville oppheve eller endre sitt vedtak i samsvar med klagen, blir saken oversendt departementet som klageinstans. Jeg kan av naturlige årsaker ikke gå nærmere inn på realitetene i saken, før klagen fra Skiforeningen er blitt behandlet her i departementet.