Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:168 (1999-2000)
Innlevert: 31.01.2000
Sendt: 01.02.2000
Besvart: 08.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Ved behandlinga av budsjettet for år 2000 uttalte fleirtalet i Stortinget at rassikring knytt til Trollstigen skal finansierast utanfor vegrammene til Møre og Romsdal.
Kva tid og på kva måte vil statsråden følgje opp dette?

Begrunnelse

Møre og Romsdal har ei rekkje vegar som er utsette for ras heile året. På to av dei prioriterte strekningane, i Stordal kommune og i Volda kommune, er første byggesteg ferdig, og planane er klare for å fullføre prosjekta som kan gi sikker veg. Vegløyvingane for inneverande år er imidlertid så små at det vert vanskeleg å kome i gang med arbeidet.

Med det som er sagt frå Stortinget og vist til i spørsmålet ovanfor, har desse lokalsamfunna fått eit håp om at ein kan kome i gang med arbeidet. Behovet vert understreka av stadige ras på dei to strekningane, seinast sist helg då eit stort steinras var nær ved å treffe bilar på strekninga Greifsneset - Løvikneset i Volda kommune.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Jeg vil vise til at samferdselskomiteen har i Budsjett-innst. S. nr. 13 (1999-2000) pekt på at den finner det urimelig at rassikring knyttet til Trollstigen som har nasjonal interesse som turistveg, skal finansieres innenfor fylkets rassikringsmidler.

Jeg har fulgt dette opp overfor Vegdirektoratet i samband med tildelingsbrevet til statsbudsjettet for 2000. Det er her stilt som vilkår at midler til Trollstigen i 2000 ikke skal tas fra rassikringsmidlene på post 31 Tilskudd til rassikring, jf. kapittel 1320 Statens vegvesen.Jeg kan i tillegg opplyse at pga. gunstige værforhold er anleggsarbeidene for prosjektet kommet vesentlig lenger enn opprinnelig forutsatt. Det er derfor ventet at arbeidene hovedsakelig kan fullføres i år i stedet for 2001 som tidligere forutsatt.