Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:170 (1999-2000)
Innlevert: 31.01.2000
Sendt: 01.02.2000
Besvart: 04.02.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Av Kommunal Rapport (KR) av 28.1.00 framgår det at ordfører Anne Strifeldt Ballo i Vadsø risikerer å miste sin ordinære jobb hvis hun fortsetter som ordfører. Ballo har ennå ikke fått fornyet permisjon fra stillingen sin ved Vadsø apotek. Ifølge kommunelovens § 40 har folkevalgte politikere rett til permisjon i fire år. Det står videre i KR at Kommunaldepartementet tolker loven slik at det er usikkert om denne regelen også gjelder for en ny periode. Hvordan tolker statsråden denne paragrafen?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Kommunal- og regionaldepartementet har ved brev den 15.12.1999 besvart en henvendelse fra Ann-Marie Jernsletten ved Vadsø apotek. Hennes spørsmål var om en av arbeidstakerne ved Vadsø apotek hadde krav på permisjon i fire nye år etter de nye reglene i kommuneloven § 40. Arbeidstakeren var i forrige valgperiode innvilget permisjon i fire år etter avtale med arbeidsgiveren. I vårt svarbrev (se vedlegg) uttalte departementet at vi tolker bestemmelsen slik at alle kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgte har rett til permisjon i fire år. Dette gjelder uavhengig om den folkevalgte i forrige periode ble innvilget permisjon etter avtale med arbeidsgiver.

Jeg kan ikke se at vårt svarbrev gir grunnlag for å si at departementet er usikre på hvordan loven er å fortolke i denne konkrete saken. Ut fra mine vurderinger er konklusjonen vi kom fram til i brevet korrekt, det vil si at vedkommende ordfører har krav på permisjon for denne valgperioden.