Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:171 (1999-2000)
Innlevert: 01.02.2000
Sendt: 01.02.2000
Besvart: 07.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): På grunn av bestemmelser i forskrift om folkeregistrering må samboende studenter som gifter seg, melde flytting til den kommunen de studerer i. Dermed mister de for eksempel adgangen til å motta reisestipend.
Hva vil regjeringen gjøre for å rette opp denne forskjellsbehandlingen mellom samboende og gifte studenter?

Begrunnelse

Spørsmålet om hvor studenter skal bostedsregistreres har tidligere vært diskutert. Blant annet er det et ønske blant noen studenter å ha muligheten til å melde flytting til den komunen de studerer, selv om de ikke er gift eller har barn. Dette kan være dersom de er politisk engasjert. Samtidig er det mange som ønsker å være registrert i hjemkommunen sin, på grunn av politisk engasjement, at de føler tilhørighet der eller andre grunner. Det er mange gode grunner til at studenter som oppholder seg ved et studiested utenfor sin hjemkommune selv bør kunne velge hvor de skal bostedsregistreres.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg ser også at det kan framstå som urettferdig om studenter som er gifte ikke får støtte til å reise til sitt felles hjemsted på grunn av reglene for folkeregistrering. Lånekassen er imidlertid avhengig av å ha en behandlingsmåte for tildeling av reisestipend som gjør at behandlingen skjer automatisk ved at datasystemet sammenholder opplysninger om studiested med Folkeregisterets opplysninger om hjemsted.

Aamodtutvalget som avga sin innstilling før jul, har drøftet spørsmålet om tilskudd til reiser. Forslag fra et flertall i utvalget går ut på å endre dagens ordning med en kombinasjon mellom rabatter og kontantstipend til en ordning med bedre rabatter ved reiser i Norge uavhengig av reisemål. Utredningen blir nå sendt ut på høring med tre måneders frist. Om resultatet etter behandlingen blir en endring av reglene for reisestøtte og fra hvilket tidspunkt er for tidlig å si, men en slik ordning vil skape like forhold for alle studenter som kan få støtte fra Lånekassen. Stortinget vil få anledning til å se på dette spørsmålet.

Det blir i begrunnelsen for spørsmålet vist til at reglene for bostedsregistrering for studenter i dag legger hindringer i veien for studentenes politiske engasjement. Jeg viser i den sammenheng til at Vertskommuneutvalget vil legge fram sin rapport i nær framtid. Det ligger ikke i utvalgets mandat å se på alle sider ved en forskriftsendring for bostedsregistrering, men studenters mulighet til politisk engasjement vil bli drøftet av utvalget.