Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:175 (1999-2000)
Innlevert: 02.02.2000
Sendt: 03.02.2000
Besvart: 11.02.2000 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Forsvaret er i ferd med å omorganisere sitt system for avlønning. Forsvarsdepatementet har tidligere bedt forsvaret om andre utredninger enn Oslo-Alternativet. Det er ikke påvist klare innsparinger i antall årsverk ved å samlokalisere lønnsorganisasjon til Oslo. Lønnsorganisasjonen vil ha behov for samme antall årsverk, uavhengig av lokalisering. Lønningskontoret ved DK Østlandet har den nødvendige spisskompetanse på lov som det er nødvendig for Forsvaret å ta vare på. Hva er statsrådens svar på dette?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Sammen med en rekke andre endringstiltak, er Forsvarssjefens anbefaling i denne aktuelle saken under behandling i Forsvarsdepartementet.

For å gjøre Forsvaret til en organisasjon med ressursene konsentrert mot Forsvarets framtidige virksomhet, må organiasjonsutviklingen av Forsvaret også omfatte de lønnsadministrative ledd. Endringer i Forsvarets lønnsadministrasjon har bakgrunn i behovet for kvalitetsheving av lønnsarbeidet, endrede arbeidsfunksjoner, endret organisering mv. Hvordan disse endringene kan iverksettes er en av flere faktorer departementet må ta stilling til.

Videre saksbehandling av Forsvarssjefens anbefalte endring av Forsvarets lønnsadministrasjon vil bli avgjort i tilknytning og parallelt med de andre anbefalinger fra Forsvarssjefen denne våren. Deres synspunkter på saken vil bli vurdert under dette arbeidet.