Skriftlig spørsmål fra Liv Marit Moland (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:179 (1999-2000)
Innlevert: 03.02.2000
Sendt: 04.02.2000
Besvart: 11.02.2000 av kulturminister Åslaug Haga

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): Flertallet i Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen vedtok at de teknisk-industrielle museenes tilskudd skulle økes med 8,3% i 2000. I 1999 skulle tilskuddet økes med 9%. Dette er ikke fulgt opp i Aust-Agder for Næs Jernverksmuseum, de har i stedet fått øremerka tilskudd til spesielle tiltak.
Hva vil kulturministeren gjøre med dette?


2 vedlegg til spørsmål:

Vedlegg 1.

Brev fra Næs Jernverk til Aust-Agder fylkeskommune om museets drifttilskudd for 2000. Datert 24. januar 2000. Referanse 19/00/TBL.

Aust-Agder Fylkeskommune
4800 Arendal

Ad museets driftstilskudd for 2000.

Vi viser til Aust-Agder Fylkeskommunes tildelingsbrev til Næs Jernverksmuseum om driftstilskuddet for 2000, datert 6. januar 2000, og Kulturdepartementets tilsagnsbrev til Fylkeskommunen, datert 17. desember 1999 (vedlagt tildelingsbrevet som kopi).

Saken ble behandlet på styremøte i Stiftelsen Næs Jernverksmuseum 19. januar 2000.

I den forbindelse ønsker styret å gi uttrykk for at det etter vår oppfatning er manglende samsvar mellom de retningslinjene som slås fast i Departementets tilsagnsbrev og Fylkeskommunens tildeling av tilskudd.

I Kulturdepartementets tilsagnsbrev brev heter det:

"Fastsettelsen av tilskuddet er basert på en økning på 8,3 % i forhold til statstilskuddet i 1999. Familie-, kultur og administrasjonskomiteen i Stortinget understreker i Innst. S. nr. 2 (1999-2000) viktigheten av at også det teknisk-industrielle kulturminnet Næs Jernverk blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og komiteen forutsetter at dette kulturminnet gis en tilsvarende økning i tilskuddet for 2000 som de øvrige museene på tilskuddsordningen." (vår utheving).

I Familie-, kultur- og administrasjonskomiteens innstilling B.innst.S.Nr.2 (1999-2000) heter det:

"Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti, viser til at denne posten er økt med 8,3 %. Dette flertallet vil understreke betydningen av at også de teknisk-industrielle kulturminnene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og forutsetter at disse gis en tilsvarende økning i tilskuddene for 2000". (vår utheving).

Museet mottok i 1999 kr. 942 000 i driftstilskudd fra Staten og Aust-Agder Fylkeskommune. For 2000 er vi blitt tildelt et tilskudd på kr. 970 000. Ifølge tildelingsbrevet er summen kun oppjustert med tanke på prisendringen. Det er overhodet ikke tatt hensyn til merknaden om at tilskuddet til Næs Jernverksmuseum skal økes med 8,3 %.

Vedlegg 2.

Brev fra Næs jernverk til familie-, kultur-, og administrasjonskomiteen i Stortinget og til Kulturdepartementet. Datert 24. januar 2000. Referanse 20/00/GM.

Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Stortinget og Kulturdepartementet


Ad driftstilskudd til teknisk-industrielle museer/Næs Jernverksmuseum

Vedlagt følger kopi av brev som styret i Stiftelsen Næs Jernverksmuseum i dag har sendt til Aust-Agder Fylkeskommune i anledning museets driftstilskudd for 2000.

Etter styrets oppfatning er det manglende samsvar mellom de retningslinjene som slås fast i Departementets tilsagnsbrev av 17. desember 1999, som henviser til Familie-, kultur- og administrasjonskomiteens merknad om tilskuddet til de teknisk-industrielle kulturminnene under behandlingen av Statsbudsjettet 2000, og Fylkeskommunens tildeling av driftstilskudd for 2000.

Vennlig hilsen

Gunnar Molden,
bestyrer

Begrunnelse

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Nes Jernverk er ett av åtte teknisk-industrielle kulturminner som er prioritert for å formidle industrialiseringen av Norge. Kulturdepartementet ser derfor på Næs Jernverksmuseum som en viktig institusjon i det norske museumslandskapet. Utviklingen av museet vil kreve økonomiske ressurser både til investering og til løpende drift i de nærmeste årene.

Næs Jernverksmuseum gis driftstilskudd over Kulturdepartementets kapittel 328 Museums- og andre kulturvernformål post 60 Tilskuddsordning for museer. Midlene fordeles til fylkeskommunene som igjen fordeler dem på fylkets museer sammen med egne midler. Stortingets forutsetninger om økte driftstilskudd til de prioriterte teknisk-industrielle kulturminnene er gjort kjent overfor fylkeskommunene i de årlige tildelingsbrevene for 1998, 1999 og 2000. Dette gjelder også for Aust-Agder fylkeskommune, der det i tildelingsbrevet for 1999 heter: "Fastsettelsen av tilskuddet er basert på en økning på 9% i forhold til statstilskuddet i 1998. Det er en forutsetning for tilskuddet til fylkeskommunen at tilskuddet til det tekniske og industrielle kulturminnet Næs Jernverk blir øket i samme takt som til de andre tilskuddsinstitusjonene (jf B. innst. S. nr. 2 (1998-99) frå Familie- kultur- og administrasjonskomiteen)."

I henvendelse til departementet mottatt 25. januar 1999 foreslår Aust-Agder fylkeskommune at det økte tilskuddet blir fordelt som prosjekttilskudd. I brev fra departementet til Aust-Agder fylkeskommune, datert 15. februar 1999 hadde departementet ingen merknader til fordelingen.

I tilsagn om statstilskudd for 2000 fra Kulturdepartementet til Aust-Agder fylkeskommune heter det: "Fastsettelsen av tilskuddet er basert på en økning på 8,3 % i forhold til statstilskuddet i 1999. Familie-, kultur- og administrasjonskomitéen i Stortinget understreker i Innst. S. nr. 2 (1999-2000) viktigheten av at også det teknisk-industrielle kulturminnet Næs Jernverk blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og komitéen forutsetter at dette kulturminnet gis en tilsvarende økning i tilskuddet for 2000 som de øvrige museene på tilskuddsordningen".

Aust-Agder fylkeskommune har overfor Kulturdepartementet redegjort for fordelingen av museumstilskuddet for 2000. Av redegjørelsen framkommer det at Næs Jernverksmuseum samlet tilføres midler som tilsvarer den prosentvise økning som er forutsatt fra statlig hold. At det for en mindre del av dette tilskuddet er stilt opp en forutsetning om å bruke midlene til en jernverksutstilling, er etter min mening ikke i strid med de premisser som gjelder for bevilgningen for 2000 og de retningslinjer som gjelder for tilskuddsordningen.