Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:180 (1999-2000)
Innlevert: 03.02.2000
Sendt: 04.02.2000
Besvart: 10.02.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Gabriel Machotta er opprinnelig fra Tanzania, men giftet seg i -94 med en norsk kvinne, og kom til Norge samme år. Han har siden vært bosatt i Finnmark, de siste årene i Hammerfest der han også er i fullt arbeid. Av formelle grunner (grunnet separasjon og senere skilsmisse) har han ikke fått forlenget sin arbeids- og oppholdstillatelse. Vil justisministeren bidra til at Machotta gis permanent arbeids- og oppholdstillatelse i Norge?

Begrunnelse

Machotta er 58 år. Han har etter at han kom til Finnmark i -95, vært i faste arbeidsforhold først som gårdsavløser og gårdsarbeider i Kvalsund kommune, og deretter som produksjonsarbeider ved fiskeindustribedriften Nestle i Hammerfest. Så langt jeg forstår fyller Machotta formelle krav om fire års ekteskap med norsk statsborger, men hans egne opplysninger om å ha flyttet fra ektefellen etter tre år grunnet vansker i ekteskapet (før uttak av formell separasjon) skal ha bidratt til revurdering av saken i UDI, og påfølgende avslag om oppholdstillatelse. Spørsmålet nå blir hva man eventuelt skulle oppnå ved å bortvise en person som har funnet seg vel til rette i sitt lokalmiljø, og der lokalmiljøet selv angir både ønsker og behov for at personen får bli. Jeg håper og tror at det vil være mulig for justisministeren å bidra til en løsning i denne saken som gjør at Machotta vil kunne gis permanent oppholdstillatelse i Norge. Justisdepartementet er tilsendt sakspapirer fra ordføreren i Hammerfest m.m., som det vises til.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Gabriel Machotta kom til Norge i 1994 i familiegjenforening med sin kone, og fikk 16.12.1994 innvilget arbeidstillatelse på denne bakgrunn.

Vilkårene for arbeidstillatelse i familiegjenforening fremgår av utlendingsforskriften § 22, jf § 23 første ledd bokstav a). Det oppstilles visse vilkår. For det første er det et vilkår at ekteskapet består i den perioden det gis tillatelse for og for det andre at ektefellene bor sammen. Hensynet bak en slik regel er blant annet at lovgiver ønsket å begrense muligheten til omgåelse av regelverket ved blant annet såkalte proforma-ekteskap.

En utlending som de siste tre år har oppholdt seg sammenhengende i Norge med arbeidstillatelse uten begrensninger, har etter søknad rett til bosettingstillatelse. Dette følger av utlendingsforskriften § 43 første ledd. En forutsetning for innvilgelse av bosettingstillatelse er imidlertid at vilkårene for den gitte tillatelse fortsatt er oppfylt.

Gabriel Machotta ble innvilget bosettingstillatelse 12.02.1998. Tillatelsen ble tilbakekalt ved Utlendingsdirektoratets vedtak av 29.12.1998, under henvisning til at Gabriel Machotta ikke bodde sammen med sin ektefelle på det tidspunkt det ble søkt om bosettingstillatelse. Dette var en forutsetning for at bosettingstillatelse kunne innvilges 12.02.1998.

Justisdepartementet opprettholdt direktoratets vedtak om tilbakekallelse av bosettingstillatelse ved sitt vedtak av 20.12.1999. Vi har for tiden en omgjøringsbegjæring til behandling som det vil bli tatt stilling til med det første.

Det understrekes at saken hele tiden er blitt behandlet i henhold til regelverk og praksis.

Gabriel Machotta har søkt ny arbeidstillatelse her i landet under henvisning til den såkalte spesialist-bestemmelsen i utlendingsforskriften § 3 annet ledd bokstav a). Behandlingen av denne søknaden er ikke avsluttet i Utlendingsdirektoratet.