Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:185 (1999-2000)
Innlevert: 07.02.2000
Sendt: 07.02.2000
Besvart: 15.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Vil statsråden ta et initiativ overfor Posten slik at Gunhild Eftestøl og eventuelt andre postkunder i samme situasjon slipper å kjøre 6 kilometer eller mer for å hente posten?

Begrunnelse

Gunhild Eftestøl i Kvinesdal kommune har fått beskjed om at Posten kutter ut ombæringen som medfører at hun nå får en tur på 6 kilometer for å hente posten. De siste årene har landpostbudet kommet til Eftestøl hver torsdag, men nå er også det slutt. Post og postombæring er en infrastruktur som binder landet sammen ved at Posten har monopol på dette. Nå må Gunhild Eftestøl kjøre de 14 kilometer til Kvinlog dersom hun skal sende pakker eller betale regninger. De elleve husstandene i Østerdalen og Vesterdalen i Kvinesdal har fått et dårligere posttilbud nå enn tidligere. Distriktssjef Gunnar Aanesland ved Kristiansand postområde som hadde det overordnede ansvaret for postomdelingen i Kvinesdal har uttalt at grunnen til den reduserte posttjenesten er større krav til innsparinger og at det for Posten har blitt nødvendig å rasjonalisere postdistribusjonen. Denne rasjonaliseringen medfører at de nevnte husstander, elleve i tallet, nå har fått et uforsvarlig dårlig posttilbud.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Innledningsvis vil jeg understreke at Samferdselsdepartementet ordinært ikke går inn i Posten Norge BAs (Postens) vurderinger og avgjørelser i enkeltsaker om plassering av postkasser og nedlegging av postkontor m.v. Regjeringen har lagt til grunn at Posten, innenfor de overordnede rammer som er trukket for virksomheten, har stor frihet til å tilpasse nettet til behovene i markedet og en forsvarlig økonomi, herunder til å utvikle sitt tjenestetilbud og å velge de betjeningsformer som er mest effektive og best egnet i de enkelte tilfeller, og Stortinget har sluttet seg til dette.

Det er i første rekke konsesjonen til Posten og servicekravene der som setter grenser for hvor langt selskapet kan gå i effektivisering/omlegging av nettstrukturen. Konsesjonen stiller blant annet krav til utleveringshyppighet og utleveringssted. Det er Post- og teletilsynet som fører tilsyn med at konsesjonskravene etterleves.

Det fremgår av konsesjonen at utlevering av prioritert brevpost (A-post) og lettgods skal utføres alle virkedager, det vil si mandag til og med lørdag. Dette kravet gjelder ikke dersom det foreligger ekstraordinære omstendigheter eller særlige geografiske forhold. Utlevering skal imidlertid uansett utføres minst tre dager per uke. Jeg vil understreke at dette kravet innebærer en innstramming i forhold til tidligere konsesjonskrav. For at ikke unntaksmuligheten i konsesjonen, som nå er formulert som "ekstraordinære omstendigheter eller særlig geografiske forhold", skal benyttes for vidt, har Samferdselsdepartementet valgt å fastsette et absolutt krav om minimum tre dagers utlevering i uken.

Når det gjelder utleveringssted, fastsetter konsesjonen at brevpost, aviser og blad samt meldesedler for registrerte sendinger (brev og pakker) skal utleveres til alle fysiske og juridiske personers bosted eller fysiske adresse eller i særlige tilfeller til egnede innretninger. Dette kravet gjelder ikke dersom det foreligger ekstraordinære omstendigheter eller særlige geografiske forhold. Disse formuleringene innebærer en innarbeiding av ordlyden i EUs postdirektiv og postloven på dette punktet og gir rom for fortolkninger.

Det pågår for tiden en dialog mellom Posten og Post- og teletilsynet om generelle kriterier for av-stand til mottakernes postkasser. Drøftelsene skal resultere i en mer konkret felles forståelse mellom tilsynet og Posten om hvilke avstander til postkasser som bør praktiseres ut fra konsesjonskravene, og hva som må regnes som ekstraordinære omstendigheter eller særlige geografiske forhold. Samferdselsdepartementet har bedt om at denne dialogen nå sluttføres, slik at man oppnår enighet om en enhetlig praksis på dette området. Jeg vil i denne forbindelse understreke at de avveiningene som nå skjer i Posten og Post- og teletilsynet er vanskelige, blant annet på grunn av de spesielle og varierte geografiske forholdene i landet vårt.

Når det gjelder forholdet til postomdelingen til Gunhild Eftestøl, har jeg fått opplyst fra Posten at hun får post levert i postkassen sin ved Fjotland landhandel seks dager i uken. Fram til 1. januar 1999 fikk hun posten og avisen levert inn til huset en gang i uken. Eftestøl har nå i stedet anledning til å bruke "gul brikke" en gang i uken for å kalle landpostbudet inn til sin bolig. Avstanden fra hovedveien inn til Gunhild Eftestøls bolig er 6 km.

Ut fra de opplysningene jeg har i saken, kan dette være et brudd på konsesjonskravene om utleveringssted og utleveringshyppighet. Jeg vil derfor be Post- og teletilsynet om å ta opp denne saken med Posten, sett i lys av konsesjonskravene.