Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:191 (1999-2000)
Innlevert: 09.02.2000
Sendt: 09.02.2000
Besvart: 15.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Det vises til St.meld. nr. 17 (1996-97) "Om innvandring og det flerkulturelle Norge" hvor det står: "Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil ta initiativet til at det for en periode på 6-8 år etableres to kvalifiseringssentra for lærere som underviser minoritetsspråklige" (s. 74). Høgskolen i Hedmark har vist sin interesse for saken. Hvor langt er man kommet i arbeidet med å etablere slike sentra og hvor skal disse etableres?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Det henvises til St.meld. nr. 17 (1996-97) "Om innvandring og det flerkulturelle Norge". Representanten er interessert i hvordan det går med oppfølgingen av forslaget om at jeg skal ta initiativ til at det for en periode på 6-8 år etableres to kvalifiseringssentra for lærere som underviser minoritetsspråklige.

Jeg nedsatte en arbeidsgruppe til å følge opp forslaget. I St.meld. nr. 25(1998-1999) "Morsmålopplæring i grunnskolen" meldte jeg at det arbeides med å identifisere hvilke oppgaver og funksjoner som skal tillegges sentrene. Etter forslag fra arbeidsgruppa ble Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus tildelt midler for å utrede dette nærmere og komme med konkrete forslag til oppfølging. Utredningen ble oversendt meg 30.04.99. I tråd med forslagene i utredningen tok jeg initiativ til at det foreløpig skulle opprettes ett kvalifiseringssenter. Dette omtalte jeg i St.meld. nr. 12 (1999-2000) " ...og yrke skal båten bera".

I St.prp. nr. 1 (1999-2000) for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ble senteret omtalt flere steder. Under kap. 274 står det bl.a. at det skal etableres ved Høgskolen i Oslo. Dette er også i tråd med utredningens tilråding. Senteret skal tildeles til sammen kr. 2.4 millioner per år foreløpig i 3 år. Etter denne perioden skal senteret vurderes med hensyn på hvordan senteret bør videreutvikles og om det er behov for å etablere et senter til.

Senterets overordnete mål skal være å bedre opplæringsvilkårene for elever i den flerkulturelle skolen i hele landet. Det skal være et nasjonalt senter med arbeidsoppgaver som fokuserer på kompetanseutvikling for lærere som underviser i den flerkulturelle skolen. Det er en forutsetning at senteret skal samarbeide med relevante partnere. Det skal etableres en styringsgruppe for senteret der aktuelle fagmiljøer skal være representert.

Som nevnt var det St.meld 17 (1996-97) som introduserte forslaget om kvalifiseringssenter for lærere som underviser minoritetsspråklige. Utredningen foreslo at senteret burde hete Ressurssenter for den flerkulturelle skolen. Departementet har ennå ikke tatt endelig stilling til navneforslaget.

Mange med meg ser fram til å følge utviklingen av dette senteret som jeg vet blir hilst velkommen i kommuner og fylker. Jeg vil holde Stortinget orientert om det videre arbeid med senteret.