Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:192 (1999-2000)
Innlevert: 09.02.2000
Sendt: 09.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av fiskeriminister Lars Peder Brekk

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): I svar av 27.04.99 bekrefter departementet prosedyren for avhending av nedlagte fyr. Statlige etater og institusjoner har første prioritet. I Dagbladet 10 januar i år hevdes det at en privat interessent vil bruke en omvei, biskopen i Stavanger, for å nytte Kvassheim fyr for avgrensede formål. Vil departementet sørge for at ikke bruk av bispedømmet som innfallsport ved avhending hindrer allmennhetens adgang til Kvassheim fyr?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Den prosessen som ble beskrevet i vårt brev av 27. april 1999 vil bli fulgt for avhending av Kvassheim fyr. Kystdirektoratet har søkt å bringe klarhet i ulike eiendomsforhold knyttet til Kvassheim fyrstasjon tilbake til etableringen i 1912. Dette arbeidet nærmer seg nå sin avslutning, og Kystdirektoratet vil snarest innhente fullmakt til avhending hos Statsbygg. Direktoratet vil også innhente uttalelse fra Riksantikvaren, samt forespørre departementene, den aktuelle fylkesmann og Statsbygg om det foreligger et statlig behov for eiendommen. Dersom slike behov ikke foreligger vil eiendommen bli kunngjort offentlig for salg, i henhold til statens regelverk, samt de retningslinjer som tidligere er lagt fram for Stortinget. Fiskeridepartementet har, på bakgrunn av en henvendelse til departementet fra Hå kommunes advokat, gjort det klart at Stavanger bispedømmeråd ikke har noe løfte på å få overta Kvassheim fyrstasjon.

Etter en gjennomgang av innkomne bud vil Kystdirektoratet legge saken fram for Fiskeridepartementet til avgjørelse. Det tas sikte på at dette vil skje før påske.