Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:193 (1999-2000)
Innlevert: 10.02.2000
Sendt: 11.02.2000
Besvart: 18.02.2000 av kulturminister Åslaug Haga

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Norsk Folkemusikk- og Danselag har fått beskjed om at tilskuddet deres kuttes fra 946.000 kr. til 616.000 kr. Dette er en endring som ikke er presisert i budsjettet for år 2000, derimot er det slått fast at det ikke skal gjøres vesentlige endringer i bevilgningen. En slik endring vil medføre at arbeidet med Norsk Folkemusikkatalog må avsluttes før det er kommet ordentlig i gang. Hvilken begrunnelse ligger bak denne endringen i bevilgningen og hvordan kan statsråden bidra slik at ordningen videreføres?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Norsk Folkemusikk- og Danselag fikk i 1998 et statstilskudd på kr. 575.000. For 1999 ble tilskuddet økt til kr 596.000. I tillegg fikk Norsk Folkemusikk- og Danselag for dette år et tilskudd på kr. 350.000 ".. til etablering av en Internettbasert katalog for formidling av folkemusikk og folkemusikkutøvere.", jfr. Budsjett-innst. S. nr. 2 (1998-99), s. 86. Departementet la til grunn at tilskuddet til etablering av katalogen var å anse som et engangstilskudd for 1999, og det ble opprinnelig ikke lagt opp til å videreføre dette for 2000.

Norsk folkemusikk- og Danselag har i brev av 19. januar 2000 og 10. januar 2000 til henholdsvis Norsk kulturråd og Kulturdepartementet redegjort for katalogarbeidet og arbeidsplanene for 2000. I brevet til departementet skriver Norsk Folkemusikk- og Danselag bl.a.: "ØKONOMI: Etableringskostnadene for Norsk Folkemusikkatalog er spredt ut over flere år gjennom leasing av datamaskiner og scanner, og ved at initierende programmeringskostnader er spredt på to år. Tilsetting av konsulent og etablering av kontor for denne ble gjort pr. 01.04.99, slik at lønns- og driftskostnadene tilknyttet stillingen er utbetalt for 9 mnd. i 1999. For 2000 vil disse kostnadene løpe i 12 mnd. .."

Departementet vil på denne bakgrunn øke tilskuddet for 2000 til Norsk Folkemusikk- og Danselag utover det som lå i tilsagnet av 15. januar 2000, slik at arbeidet med katalogen kan videreføres.