Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:197 (1999-2000)
Innlevert: 11.02.2000
Sendt: 11.02.2000
Besvart: 18.02.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Inntektssystemet for kommunesektoren er basert på at objektive kriterier fastsetter kommuner og fylker i ulike beregnede utgiftskategorier. En del kommuner mener utgiftberegningen tar for lite hensyn til store endringer i befolkningstørrelsen og problemene med å justere offentlige tjenestetilbud på kort sikt. Dette gjelder både ved fraflytting og ved sterk økning i folketallet. Vil statsråden se nærmere på både fraflytting og vekstproblemene i den kommende gjennomgangen av inntektssystemet?

Begrunnelse

Både stor fraflytting og stor tilflytting skaper problemer i tilpassingen av det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbud. For vekstkommunene er problemene ofte knyttet til et svært høyt investeringsnivå og press på infrastruktur som er i utakt med en betraktning om gjennomsnittsutgifter. For fraflyttingskommunene vil det ofte være problemer med for stor bygningsmasse og vanskeligheter med overbemanning og få en effektiv drift av ulike institusjoner. Ikke bare primærkommuner har slike vekst og fraflyttingsproblemer, både Vestfold og Akershus Fylkeskommuner har vist til slike problemer. Det kan derfor være et behov for å se om de objektive kriteriene i inntektssystemet avspeiler en for statisk og lineær oppfatning av tilpassingsmulighetene til endringer for den enkelte kommune og det enkelte fylke.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Som følge av inntektssystemutvalgets første delinnstilling ble inntektssystemet i 1997 endret slik at kriterieendringer får fullt gjennomslag første året. Dette betyr for eksempel at en økning i antall barn mellom 6-15 år gir full effekt første året i rammetilskuddet til den aktuelle kommunen. I prinsippet vil derfor merkostnader, eventuelt mindrekostnader, kompenseres fullt ut ved befolkningsendringer. I den kommende gjennomgangen av inntektssystemet tas det ikke sikte på noen særskilt gjennomgang av tilpasningsproblematikk i tjenestetilbudet som følge av sterk fraflytting eller tilflytting.

Flyttemønstrene på 90-tallet har imidlertid aktualisert spørsmålet om til eller fraflytting kan gi kommunene ekstraordinære utgifter som ikke fanges opp av inntektssystemet. Parallelt med befolkningsnedgang i andre områder av landet har for eksempel det sentrale Oslo-området på 90-tallet opplevd en kraftig befolkningsvekst. Departementet vurderer derfor nå støtte til et prosjekt der utgiftsbehovet i kommuner med lang og vedvarende befolkningsvekst utredes. Departementet vil også vurdere å se nærmere på problemer knyttet til fraflyttingskommuner.