Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:199 (1999-2000)
Innlevert: 11.02.2000
Sendt: 11.02.2000
Besvart: 22.02.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Budsjett-innst. S. nr. 5 ( 1999-2000) understreker en enstemmig kommunalkomiteen viktigheten av at arbeidsmarkedsmyndighetene sørger for at personer med lese- og skriveproblemer får tilgang til tilpasset og hensiktsmessig opplæring og at regelverket ikke må hindre at hensiktsmessig tilbud gis som del av et attføringsopplegg. Dette vil kunne dreie seg om både policy-endring i arbeidsmarkedsetaten og om regelendring.
Hva har statsråden gjort for å følge opp denne saken?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg er kjent med ditt tidligere spørsmål og merknaden fra kommunalkomiteen.

Saken har vært utredet i departementet, som også har vært i dialog med Arbeidsdirektoratet. Jeg vil om kort tid ta stilling til hvilke endringer som er nødvendige. Hvis det blir aktuelt med en forskriftsendring må forslaget trolig sendes på høring. Jeg vil orientere Stortinget om min beslutning på en egnet måte.