Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:203 (1999-2000)
Innlevert: 16.02.2000
Sendt: 16.02.2000
Besvart: 22.02.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Er lov om naturvern ved kgl. res av 24. november 1995 under betegnelsen "Rinnleiret naturreservat" fortsatt gjeldende for det nevnte naturreservat i Levanger og Verdal kommune?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt en del henvendelser vedrørende gjeldende grenser til Rinnleiret naturreservat i Levanger og Verdal kommune.

Rinnleiret naturreservat ble opprettet i medlhold av lov om naturvern ved kgl. res av 24. november 1995 under betengnelsen "Rinnleiret naturreservat".

På bakgrunn av de henvendelser jeg har mottatt vil jeg sette stor pris på en snarlig tilbakemelding vedrørende ovennevnte spørsmål.

Skulle svaret på mitt spørsmål være at kgl. res av 24. november 1995 under betegnelsen "Rinnleiret naturreservat" ikke lengre er gjeldende, vil jeg sette pris på å få en kort orientering om hvilke verneforskrifter som i dag er gjeldende for det angivelige området, samt når disse forskriftene trådde i kraft.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Rinnleiret naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon i medhold av naturvernloven 24. november 1995. Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand, verne om vegetasjon, det spesielt rike og interessante fuglelivet samt annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Dette framgår av kap III i gjeldende fredningsforskrift fra 24. november 1995. Det er også viktig å ta vare på området av hensyn til friluftsliv, forskning og undervisning. Det er ikke foretatt endringer i forskriften hverken når det gjelder avgrensing av området eller andre forhold som gjelder bestemmelsene for reservatet siden opprettelsen i 1995.

Dersom det i verneområder som er opprettet i medhold av naturvernloven, skulle være aktuelt å vurdere mindre grensejusteringer eller andre mindre vesentlige endringer i forskriften, er Direktoratet for naturforvaltning delegert myndighet til å gjøre dette. Dersom det i slike verneområder er snakk om større endringer, må dette eventuelt vedtas gjennom en ny kongelig resolusjon.

Det foreligger pr. i dag ingen planer som er av en slik karakter, at det er aktuelt å vurdere endring av fredningsforskriften pga grenseendringer eller andre endringer av gjeldende bestemmelser for Rinnleiret naturreservat.