Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:205 (1999-2000)
Innlevert: 16.02.2000
Sendt: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): I brev av 22.6.99 søkte Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll om godkjenning av fullt utbygd steinerskole og helsepedagogisk steinerskole som tilskuddsberettiget etter privatskoleloven. Når vil departementets avgjørelse foreligge?

Begrunnelse

Sør-Trøndelag Fylkesting besluttet i møte 16.12.99 at Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll får kjøpe eiendommen Rotvoll Gård. Skjøteoverdragelse vil skje i mai - juni i år og innebærer at stiftelsen fra dette tidspunkt må forsvare løpende utgifter. Det er derfor avgjørende for stiftelsen å få en rask og positiv avgjørelse på søknaden slik at skolen kan komme i gang fra høsten av.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: I brev av 23.06.99 søkte Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll om godkjenning med rett til statstilskudd etter privatskoleloven for 10-årig grunnskole, 3-årig videregående skole og 1-årig forberedende grunnkurs. I tillegg ble det søkt om oppstart av en helsepedagogisk klasse integrert i skolen. Stiftelsen har etter et møte med Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag kommet med enkelte presiseringer med hensyn til de omsøkte tilbudene mv. i brev datert 20.10.99.

Som ledd i departementets saksbehandling er det i henhold til privatskoleloven § 25 nr 2 bedt om uttalelser fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag i brev datert 03.08.99. Departementet har mottatt disse høringsuttalelsene og de er datert henholdsvis den 06.12.99 og 15.11.99.

Departementet har som målsetning at behandlingen av søknader om å få godkjent nye skoler etter privatskoleloven ikke skal ta særlig lenger tid enn ett år. Et vilkår er likevel at søknaden tilfredsstiller de fastsatte kvalitetskrav og inneholder alle nødvendige opplysninger. Jeg viser til St prp nr 1 (1996-97) der denne målsetningen første gang ble presentert for Stortinget. Dette har også Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll fått melding om. Det vises her til brev til stiftelsen datert 03.08.99.

Søknaden fra Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll vil bli behandlet i henhold til ovennevnte målsetning.