Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:212 (1999-2000)
Innlevert: 21.02.2000
Sendt: 21.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Det kommer nå melding fra veldig mange kommuner/fylkeskommuner om at de har tapt på omleggingen av selskapsskatten fra 1999.
Kan statsråden gi en detaljert oppstilling på kommunenivå/fylkeskommunenivå over hvilke kommuner og fylkeskommuner som har tapt og hvilke som har tjent på omleggingen, og mener statsråden at omleggingen er blitt slik det var forutsatt?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I det økonomiske opplegget for 1999 ble det bestemt at skatt på alminnelig inntekt fra etterskuddspliktige skatteytere (selskapsskatt) skulle tilfalle staten. Det var en forutsetning at kommunesektoren samlet skulle kompenseres for inntektsbortfallet ved økt skatt fra personlige skattytere. Det ble samtidig gjort klart at omleggingen ville gi fordelingsvirkninger kommuner og fylkeskommuner imellom.

I kapittel 20 i St. prp. nr. 60 (1997-98) om kommuneøkonomien 1999 m.v. er det gitt en oversikt over fordelingsvirkningene av bortfall av kommunal selskapsskatt for de enkelte kommuner og fylkeskommuner. Fordelingsberegningene er basert på gjennomsnittlig utliknet skatt for etterskuddspliktige for inntektsårene 1992 til 1996, samt gjennomsnittlig utliknet skatt for personlige skatteytere for inntektsårene 1995 og 1996.

Stortinget har for øvrig bedt Regjeringen om å legge fram for Stortinget en gjennomgang og evaluering av inntektssystemet for kommunesektoren, jf. B.innst.S.nr.5 (1999-2000). I tråd med dette vil Regjeringen i kommuneøkonomi-proposisjonen for 2001 se nærmere på om de år som er lagt til grunn for fordelingsberegningene gir et riktig bilde.