Skriftlig spørsmål fra Tor Nymo (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:207 (1999-2000)
Innlevert: 18.02.2000
Sendt: 18.02.2000
Besvart: 24.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I et oppslag i Dagsavisen fredag 18. februar går det fram at nordnorske studenter vil tape stort på omleggingen av Lånekassens regler for utenlandsstudenter. Ifølge organisasjonen for utenlandsstudenter ANSA vil en student fra Nord-Norge som studerer i Vancouver i Canada tape i overkant av 5000 kroner som følge av omleggingen. Hva er årsaken til denne omleggingen av støtten til utenlandsstudentene og hva vil statsråden gjøre for å fjerne denne urettferdigheten ?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Reglene for reisestøtte for studenter som studerer i land utenfor Norden ble lagt om etter vedtak i Stortinget under behandlingen av St. meld. nr 19 (1996-97) om utdanning i utlandet. Tidligere ble gitt støtte kun til en turreturreise fra Oslo til studiestedet og ordinær støtte, dvs tre turreturreiser for reiser innen Norge. Vedtaket lød: "Reisestøtte for utenlandsstudenter omlegges til 2 tur-returreiser per år til studentpris fra studiested i utlandet til registrert bopel i Norge, og blir utbetalt som stipend."

Stortingsvedtaket ble fulgt opp av departementet i budsjettforslaget for 1999 hvor det ble foreslått å tildele reisestøtte som stipend for to turreturreiser fra hjemsted i Norge til studiestedet i utlandet. Ved behandlingen i Stortinget høsten 1998, ble det vedtatt å gi støtten med 70 % stipend og 30 % lån.

Ved den tidligere ordningen ble det for de fleste reiser gitt en viss overdekning ved at Lånekassen brukte høgre satser enn det studenter kan oppnå ved studentflypriser. F eks ble det til oversjøiske land som Canada, USA, Storbritannia gitt reisestøtte etter normalpris for ordinær turistklasse. I tillegg ble det gitt reisestipend for tre turreturreiser i Norge. Dette ble det gjort rede for i stortingsmeldingen. Årsaken til nedgang i utbetalt støtte til reiser, er at det med studentflypriser blir en lavere dekning i kroner enn før selv om det gis støtte til to turreturreiser fra hjemsted i Norge til studiestedet.

I avisoppslaget det vises til, er det fastslått at studenter fra Nord-Norge har fått sin reisestøtte redusert, mens studenter fra sentrale østlandsområder har fått mer. Det er hevet over tvil at om studenter fra Nord-Norge og østlandsområdet studerer ved samme studiested i utlandet, vil studenten fra Nord-Norge få høyest støtte. Men studenter fra østlandsområdet vil kunne få mer støtte nå enn de fikk før f eks til land på kontinentet, fordi reiseutgiftene beregnes ut fra studentflypriser, mens de før til flere land ble beregnet ut fra NSBs satser på tog (2. klasse).

I sin innstilling NOU 1999: 33 Nyttige lærepenger, foreslår et flertall i Aamodtutvalget å endre reisestøtten med sikte på å legge ytterligere vekt på at det skal dekkes reelle kostnader ved reise til utlandet. Innstillingen er nå ute på høring og Stortinget vil senere få saken til behandling.