Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:208 (1999-2000)
Innlevert: 18.02.2000
Sendt: 18.02.2000
Besvart: 24.02.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Det vises til "KRD Nytt" nr. 1/00, side 20, hvor det framgår at forsøket med rammefinansiering i 20 kommuner startet som planlagt etter nyttår. Jeg har mottatt henvendelser fra kommuner som opplever at retningslinjene for forsøket er noe uklart, spesielt med tanke på disponering av tilskudd til kommunale og private barnehager.
Hvilke retningslinjer for forsøket har statsråden gitt, og kan vi få oversendt de rundskrivene som KRD har sendt til de 20 forsøkskommunene?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det ble høsten 1999 besluttet at barnehagetilskuddet skal beregnes med utgangspunkt i det beløpet den enkelte forsøkskommune fikk i 1999, med endringer de påfølgende forsøksårene avhengig av endringene på statsbudsjettposten. Forsøkskommunenes samlede andel av endringen fordeles mellom dem etter antallet 1-5-åringer.

Tilskuddene som inngår i rammeforsøket utbetales nå som en ramme til forsøkskommunene. Denne er fordelt på ti utbetalinger i året, og overføres samtidig med det ordinære rammetilskuddet til kommunene.

KRD har sendt fylkesmennene informasjon om hvordan de skal forholde seg til forsøkskommunene så lenge forsøket pågår. Denne informasjonen er også sendt forsøkskommunene.

I desember fikk forsøkskommunene informasjon fra BFD om en rekke praktiske forhold tilknyttet barnehagetilskuddet, blant annet forholdet til de private barnehagene. Forsøket er også omtalt i BFDs rundskriv om statstilskudd til drift av barnehager i 2000.

I januar i år fikk forsøkskommunene de endelige beløpene for de enkelte postene for 2000. I dette brevet ble det også gitt en beskrivelse av beregningsgrunnlaget for de enkelte tilskuddene. Kopi av nevnte informasjon følger vedlagt.5 vedlegg til svar :

Vedlegg1.

Kopi av brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til forsøkskommunene v/rådmannen om forsøk med rammefinansiering av øremerkede tilskudd - informasjon om endelig fordeling av midler fra kap. 571 post 68 til den enkelte forsøkskommune. Brevet er datert 19. januar 2000. Referansenummer 99/3033-69.

Vedlegg 2.

Oversikt over hvilke beregningsmodeller som benyttes for de enkelte tilskuddene som inngår i forsøket.

Vedlegg 3.

Kopi av brev fra Barne- og familiedepartementet til deltakende kommuner v/rådmannen om forsøk med rammefinansiering av øremerkede tilskudd i 20 kommuner - tilskudd til drift av barnehager. Brevet er datert 21. desember 1999. Referansenummer 98/05640 L tou.

Vedlegg 4.

Forsøk med rammefinansiering - endringer i fylkeskommunens/fylkeslegens/Statens utdanningskontors oppgaver.

Vedlegg 5.

Rundskriv fra Barne- og familiedepartementet - Rundskriv Q-2/2000 B.

STATSTILSKUDD TIL DRIFT AV BARNEHAGER I 2000 - Til barnehageeiere, kommuner, fylkesmenn, o.a.