Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:213 (1999-2000)
Innlevert: 21.02.2000
Sendt: 21.02.2000
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 01.03.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Stortinget vedtok før nyttår at regjeringen skulle utrede kreftfaren for de ansatte i silisiumkarbidindustrien, samt i bygge- og anleggssektoren i forbindelse med den støveksponering disse arbeiderne ofte er utsatt for. Hva har regjeringen foretatt seg for å følge opp dette vedtaket?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Helseministeren har oversendt saken til Kommunal- og regionaldepartementet som rette fagmyndighet til besvarelse.

Forslaget om å be regjeringen om å undersøke og redegjøre nærmere for kreftfaren for ansatte i silisiumkarbidindustrien ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2000, jf. Budsj. innst S nr. 5 (1999-2000). Regjeringen har så langt foretatt følgende oppfølging av vedtaket:

Kreftregisteret, Institutt for epidemiologisk kreftforskning, driver utstrakt forskning knyttet til kreftfare og yrke. Det ble i 1999 sluttført et større forskningsprosjekt på kreft og dødelighet i norsk silisiumkarbidindustri. Høsten 1999 ble analyser av materialet foretatt. Resultatene ble presentert for ansatte og ledelse i silisiumkarbidindustrien gjennom muntlig og skriftlig orientering. I tillegg er den internasjonale konsernledelsen orientert. I 2000 vil det bli foretatt publisering av materialet.

Kreftregisteret arbeider videre for tiden på vegne av WHO med en undersøkelse finansiert av den internasjonale mineralullindustrien (bygg og anlegg). Resultatene av undersøkelsen vil bli gjort kjent for oppdragsgiveren i juni, samt lagt frem på en konferanse i august 2000. Kreftregisteret tar sikte på å publisere resultatene i to artikler rundt årsskiftet 2000/01.

Kommunal- og regionaldepartementet har i tildelingsbrevene for 2000 bedt våre fagmyndigheter Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt om å bistå oss i oppfølgingen av saken. Vi har bedt etatene om i fellesskap å utarbeide et forslag til oppfølging av Stortingets henstilling, f. eks. i form av et eget prosjekt. Departementet vil få tilbakemelding i saken i mars i år.

Regjeringen vil redegjøre for status i saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2001.