Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:209 (1999-2000)
Innlevert: 18.02.2000
Sendt: 21.02.2000
Besvart: 25.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Grovere overtredelser av veitrafikkloven blir i dag ofte straffet med store bøter. Størrelsen på bøtene synes ikke i tilstrekkelig grad å ha den ønskede effekt på adferd i trafikken. Et system, spesielt for yngre bilførere, der førerkortet inndras for en periode ville for mange være en strengere reaksjon enn en bot.
Kan statsråden tenke seg å vurdere et system der man i økende grad fratas førerkortet for en tid fremfor ileggelse av store trafikkbøter for å bedre trafikkadferden hos enkelte yngre bilførere?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Yngre trafikanter er en ulykkesutsatt gruppe. Som eksempel kan nevnes at ca. en fjerdedel av antall trafikkdrepte i 1999 var unge mennesker i aldersgruppen 15 - 24 år. Jeg ser det som svært viktig å finne frem til tiltak som kan bidra til en reduksjon av disse tragiske ulykkene.

Jeg er enig i at inndragning av førerkortet ved overtredelser av vegtrafikklovgivningen kan være et egnet virkemiddel for å oppnå en atferdsendring i trafikken. Inndragning i kombinasjon med bot og/eller fengselsstraff brukes da også i relativt stor utstrekning ved alvorlige overtredelser, selvfølgelig også overfor yngre bilførere.

Med dagens regelverk er det imidlertid vanskelig å reagere med inndragning overfor bilførere som hyppig overtrer bestemmelsene, men der alvorlighetsgraden ikke er slik at den enkelte forseelse medfører inndragning.

For å kunne reagere på en hensiktsmessig måte i disse tilfellene, er det satt i gang arbeid med å utforme en ordning med prikkbelastning av førerkort. Systemet er ment å fungere slik at et nærmere antall prikker gitt for konkrete overtredelser av vegtrafikklovgivningen medfører inndragning av førerkortet. En slik ordning vil også kunne utformes med særlig strenge reaksjoner på overtredelser av regelverket i prøveperioden, jf. førerkortforskriften § 30. Bestemmelsen om prøveperiode gjelder ved førstegangsutstedelse av førerkort, og det vil dermed i det alt vesentlige være ungdom som omfattes av et strengere regelverk. Det kan også vurderes om det skal settes særlige vilkår for å få førerkortet tilbake etter slik inndragning.

Jeg stiller meg noe tvilende til en ordning der inndragning av førerkortet kommer i stedet for bøter. Etter foreløpige vurderinger som er gjort, synes det mest hensiktsmessig at en prikkbelastningsordning kommer i tillegg til dagens øvrige reaksjoner ved brudd på vegtrafikklovgivningen. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med forslag om dette.