Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:210 (1999-2000)
Innlevert: 18.02.2000
Sendt: 21.02.2000
Besvart: 24.02.2000 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård har fått avslag på søknad om 750 000 kroner i Omsetningsrådet. Søknaden var sendt til Landbruksdepartementet. Gården ligger like ved høyskoleområdet i Stavanger og er derved knyttet opp til Gastronomisk institutt, Norsk Hotellhøgskole og fagforum for Mat og Drikke. Det er innlysende at det er store utviklingsmuligheter for dette prosjektet, men mulighetene for å få fart på økologisk landbruk er jo også store.
Vil Landbruksministeren vurdere saken på ny ?

Begrunnelse

Det vises til den nylig fremlagte Landbruksmeldingen om mål og virkemidler for å styrke det økologiske landbruket og regjeringens uttalte mål i Voksenåsen erklæringen s 25: "En sentrumsregjering vil stimulere til produksjon og foredling som i større grad utnytter lokale produktvarianter og nisjer i markedet, med sikte på å oppfylle forbrukernes ønske om et bredere produktutvalg, også med hensyn til økologisk produserte matvarer."

I dette perspektivet og med den tilknytning og beliggenhet Ullandhaug Økologiske gård har, er det helt uforstålig at denne søknaden er avslått.

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Som en oppfølging av jordbruksavtalen i 1999 (St.prp 75 (1998-99)) ble Omsetningsrådet i september 1999 tillagt ansvaret for å administrere markedsarbeidet innen økologisk landbruk. Gjennom tildelingsbrev fra Landbruksdepartementet av 08.09.99 fikk Omsetningsrådet ansvaret for å forvalte midler bevilget over jordbruksavtalen i 1998 og 1999, til sammen kr 6,3 mill. Videre fikk Omsetningsrådet i oppgave å utarbeide en handlingsplan for markedstiltak innen økologisk landbruk for perioden 2000 -2003.

Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård søkte i brev av 25.05.99 Landbruksdepartementet om støtte på kr 750.000 til et nasjonalt pilotprosjekt om økologisk mat. Søknaden fra Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård ble ikke vurdert i Landbruksdepartementet, men ble videresendt til Omsetningsrådet for behandling sammen med andre søknader Landbruksdepartementet hadde mottatt på midler til markedstiltak innen økologisk landbruk. Omsetningsrådet avslo søknaden.

Landbruksdepartementet kan ikke behandle søknaden fra Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård på nytt med mindre Omsetningsrådets vedtak blir påklaget. Omsetningsrådets vedtak kan påklages til Landbruksdepartementet i henhold til forvaltningslovens kap VI.