Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:211 (1999-2000)
Innlevert: 18.02.2000
Sendt: 21.02.2000
Besvart: 25.02.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Vi har mottatt en henvendelse fra Hamar kommune, Hamar og Omegn Boligbyggelag og Access AS vedr. tilskudd til montering av heis i blokker. Eldre og pleietrengende kan bli boende lenger hjemme, hvis det blir montert heis der de bor. På denne måten kan tilgjengeligheten øke og behovet for omsorgsboliger reduseres noe. Vil KRD vurdere å gi Husbanken mulighet til at bevilgede midler til bygging av omsorgsboliger også kan benyttes til tilskudd for borettslag og sameier som har behov for å montere heis?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Husbanken kan i dag innenfor tildelt ramme gi tilskudd til borettslag, sameier, selskaper, stiftelser og lignende, som ønsker å installere heis i blokker. Tilskuddene gis over statsbudsjettets kap 581 post 71 Tilskudd til byfornyelse og boligkvalitet, og går til installering av heis i både nye og eksisterende blokker.

Når det gjelder nybygg, kan det gis et tilskudd på 10 000 kr pr bolig dersom det bygges heis i et bygg hvor det ikke er krav om heis i henhold til byggeforskriftene og boligene bygges med livsløpstandard. I treårsperioden 1997 - 99 ble det gitt tilskudd for til sammen 11,2 mill kr til 1 100 boliger. Tilskuddet gis normalt i kombinasjon med oppføringslån med lånetillegg for tilgjengelighet.

I eksisterende blokker kan Husbanken gi tilskudd til tiltak, bl.a. installering av heis, som bedrer tilgjengeligheten og legger til rette for hjemmebasert omsorg. I perioden 1997 - 99 ble det gitt tilskudd for i alt 29,6 mill kr til 780 boliger, dvs i gjennomsnitt 38 000 kr pr bolig.

Når det gjelder tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem kan slike tilskudd gis til kommuner både ved bygging, kjøp eller utbedring. Slik regelverket er utformet kan kommuner utbedre eksisterende boliger til omsorgsboliger, forutsatt at prosjektene oppfyller de vilkår som er satt i retningslinjene (det skal bl.a. være personer med pleie- og omsorgsbehov som skal bo i boligene, og kommunen har tildelingsplikt i 20 år). Beregning av tilskudd ved utbedring/kjøp av omsorgsboliger/sykehjem tar utgangspunkt i kostnadene knyttet til privatareal, fellesareal og andre areal. Kostnader ved "annet areal" kan bli tatt med etter et samlet skjønn, der det legges særlig vekt på god planløsning og funksjonalitet i forhold til drift. Dette innebærer at heis kan inngå som en del av kostnadsgrunnlaget ved utbedring.

Det er få kommuner som til nå har utbedret eksisterende boliger til omsorgsboliger. De bygger i stor grad nytt. Ved behandling av St. meld. nr. 50 (1996-97) Handlingsplanen for eldreomsorgen ba sosialkomiteen om at det ble foretatt en gjennomgang av behovsanslagene og virkemidlene etter 2 år (jf Innst. S. nr. 294 (1996-97). Gjennomgangen vil bli lagt frem for Stortinget som egen melding til våren, der det tas sikte på å foreta en gjennomgang av bruken av tilskuddene og tilskuddenes fremtidige innretning.

Jeg er enig i at utbedring av eksisterende boligmasse og installering av heis vil kunne redusere noe av behovet for nye omsorgsboliger. Departementet stiller seg derfor positiv til at tilskuddene til omsorgsboliger og sykehjemsplasser i større grad enn i dag benyttes til å gjøre eksisterende boligmasse tilgjengelig slik at pleie og omsorg kan gis i eget hjem.