Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:214 (1999-2000)
Innlevert: 21.02.2000
Sendt: 22.02.2000
Besvart: 28.02.2000 av kulturminister Åslaug Haga

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Rikskonsertene vil på grunn av budsjettkutt ikke arrangere konserter i barnehagene høsten 2000. Barnehagebarna vil dermed miste muligheter til å få gode musikkopplevelser. På grunn av den dårlige kommuneøkonomien kommer kuttet sannsynligvis på toppen av kutt i andre kulturtilbud i mange kommuner. Det er et overordna mål at barn og unge skal kunne få gode kunst- og kulturopplevelser.
Hva vil statsråden gjøre for at Rikskonsertene likevel arrangerer konserter i barnehagene høsten 2000?

Begrunnelse

Rikskonsertene må ta sin del av det budsjettkuttet som sentrumspartiene og Arbeiderpartiet vedtok før jul. På toppen kommer pålegget fra Finansdepartementet om stipulert innsparing som følge av et antatt sjukefravær. Styret i Rikskonsertene har vedtatt å sløyfe alle konserter i barnehagene høsten 2000. Det er et overordna mål å sikre barn og unge gode kunst- og kulturopplevelser. Det vedtatte kuttet kan umulig være i samsvar med dette målet. Sv oppfordrer statsråden med dette om å sikre at konsertene blir holdt, enten ved å se om Rikskonsertene kan prioritere på en annen måte, eller ved å sørge for mer midler til Rikskonsertene. Det kan i så fall gjøres ved behandlinga av Revidert Nasjonalbudsjett. Statsråden oppfordres også til å ta opp den pålagte sjukelønnsinnsparinga med Finansdepartementet

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Tiltak for barn og unge har og vil fortsatt få høy prioritet i regjeringens kulturpolitikk. Vedtatt budsjett for Rikskonsertene for 2000 innebar en reduksjon på 898.000 kroner i forhold til forslaget i St. prp. nr. 1 (1999-2000). I tillegg kommer effekten av omleggingen av ordningen med refusjon for sykelønn som gjelder fra og med 2000. Rikskonsertene anslår at den samlede virkning av disse endringer i forhold til St.prp. nr. 1 (1999-2000) innebærer en reduksjon på omlag 1,5 mill kroner.

Rikskonsertene har i brev til departementet av 11. februar i år og i senere notat redegjort for de prioriteringer som er gjort innenfor den budsjettrammen som er stilt til disposisjon. Rikskonsertene peker på at deres virksomhet er av en slik art at det i praksis inngås avtaler som strekker seg langt ut over budsjettåret. Formelle musiker- og arrangørkontrakter inngås normalt mellom noen få måneder og ett år før en konsertturne starter. Men avtaler i form av forpliktende samtaler om samarbeid, framtidig engasjement, medvirkning av forskjellig slag med mer, pågår ofte i et par år før et prosjekt blir virkelighet. Rikskonsertene peker også på avtalene som er inngått med et stort antall kommuner om leveranse av skolekonserter. Disse avtalene er basert på tilbud til kommunene med svarfrist rundt 1. oktober, og Rikskonsertene føler forpliktelse til å levere konserter det kommende år. Dette innebærer at en svært betydelig del av Rikskonsertenes budsjett rent faktisk er bundet opp. Konserter for barn i førskolealder er det området som har kortest planleggingshorisont og Rikskonsertene har ikke faste, bindende avtaler om konserter i bestemte barnehager eller kommuner.

Rikskonsertene må gjennomføre virksomheten i 2000 innenfor den budsjettramme som er til disposisjon. Kulturdepartementet finner ikke grunnlag for å overprøve den prioritering som Rikskonsertene har foretatt i sin virksomhetsplan og arbeidsbudsjett for 2000. Det er imidlertid viktig at et kontinuerlig konserttilbud for barn i førskolealder kan gjenopprettes fra og med 2001. Kulturdepartementet vil legge betydelig vekt på at forholdene kan legges til rette for dette i fremtidige års budsjetter.