Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:215 (1999-2000)
Innlevert: 21.02.2000
Sendt: 22.02.2000
Besvart: 29.02.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Hva oppfatter statsråden som evt. frittstående forvaltningsorgan som står faglig ansvarlig for egneprioriteringer, hvilken instruksjonsmyndighet har statsråden over et slikt organ og er statsråden enig i at forbrukerombudet, barneombudet og likestillingsombudet skal ha et uavhengigforhold til bl.a. regjeringen?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 107 (1996-97)skriver medlemmene fra AP, Sp og Krf at "flertallet vil understreke at ombudene skal ha et uavhengig forhold til offentlig forvaltning".
I sitt brev av 18.02.00 til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen hevder statsråden at Forbrukerombudet er en underliggende etat. I Innst. S. nr. 107 (1996-97) flertallet også: " at Barneombudet, Forbrukerombudet og Likestillingsombudet har en viktig rolle å spille som uavhengige instanser i samfunnet både i forhold til Regjeringen, partipolitiske føringer, offentlige instanser, næringslivet osv.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: De tre ombudene under Barne- og familiedepartementet, Likestillingsombudet, Barneombudet og Forbrukerombudet, er frittstående forvaltningsorganer i den forstand at de ikke er underlagt faglig instruksjonsmyndighet fra departementet. Det er også klare ulikheter mellom ombudene. Likestillingsombudet håndhever likestillingsloven og Forbrukerombudet markedsføringsloven, begge som selvstendige myndigheter. Når det gjelder Forbrukerombudet, forvalter ombudet imidlertid på et begrenset fagområde forskriftsmyndighet som er delegert fra departementet. På dette konkrete området har departementet også faglig instruksjonsmyndighet.

At ombudene er frittstående, innebærer at departementet verken kan eller skal påvirke behandlingen eller vurderingen deres i faglige saker. Departementet kan heller ikke begrense ombudenes frihet til offentlig å være uenige med verken dette eller andre departementer så lenge slike ytringer faller innenfor deres definerte arbeidsområde. Etter min vurdering er det viktig at ombudene har en slik frihet og integritet for å kunne ivareta sine roller som ombud.

Det er samtidig ingen tvil om at ombudene er en del av offentlig forvaltning og bl.a. underlagt statlige budsjettregler, offentlighetslov og forvaltningslov. I den konkrete saken som jeg antar ligger til grunn for representanten Fossums spørsmål, var temaet for komiteens møter med Forbrukerombudet og Barneombudet, en stortingsmelding fra regjeringen der et sentralt tema i meldingen er organiseringen av forbrukerapparatet. I en slik sak ser jeg det som viktig å kjenne til de forholdene som tas opp av komiteen.

I begrunnelsen for spørsmålet sitt viser representanten Fossum til at jeg i mitt brev av 18. februar 2000 hevder at Forbrukerombudet er en underliggende etat. Jeg finner grunn til å presisere at uttrykket er knyttet til avsnittet om økonomiske og administrative forhold. Det kan neppe være tvil om at Forbrukerombudet er en etat som ligger administrativt og budsjettmessig under Barne- og familiedepartementet.