Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:216 (1999-2000)
Innlevert: 21.02.2000
Sendt: 22.02.2000
Besvart: 29.02.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Hvor mange registrerte dagmammaer er det pr.1.2.2000, og ser regjeringen den uheldige signaleffekten det er ved ikke å ville ha kontroll med denne type barnetilsyn både i forhold til å sikre trygge og gode omsorgstilbud for barna, samt at det unndras skatt?

Begrunnelse

Statsråden uttalte til mediene søndag 20. februar at hun ikke hadde til hensikt å lage et dagmamma-register for å motvirke bl.a. det uregistrerte dagmamma-markedet. Statsråden mente dette var et så lite problem at et slikt register ikke er nødvendig. Ifølge SSB har andelen som bruker dagmamma/praktikant som hovedtilsynsform fra 1998 til 1999 økt fra 12 til 17%. I samme periode har antallet registrerte dagmammaer gått ned fra 9273 (mars 1998) til 6280 (mars 1999).

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I henhold til tall fra Skattedirektoratet var det per 23. februar 2000 registrert 4 652 lønns- og trekkoppgaver for inntektsåret 1999. Erfaringsmessig kommer det inn flere oppgaver i løpet av året. For eksempel kom det inn vel 2000 lønns- og trekkoppgaver for 1998 etter 11. mars 1999. Det er derfor vanskelig å si nå hva det totale tallet for 1999 kommer til å ende opp på.

Utover på 80-tallet steg småbarnsmødrenes yrkesaktivitet langt sterkere enn barnehagedekningen. Det var dermed et udekket behov for barnepass som blant annet ble fylt av dagmamma. Fra slutten av 80-tallet var imidlertid utviklingen den motsatte, sterkere vekst i barnehagetilbudet enn i yrkesaktiviteten. I takt med utbyggingen av barnehager og oppretting av familiebarnehager har den forsiktige nedgangen i andelen barn som ble passet av dagmamma fortsatt utover 90-tallet. I henhold til tall fra NOVA ble 11 prosent av barn under skolealder passet av dagmamma i 1998.

Da kontantstøtten ble innført antok mange at det kunne bli en økning i antall dagmammaer, og jeg stilte meg derfor positiv til å se på om det kunne innføres en registreringsordning. En NOVA-analyse av datamaterialet fra undersøkelsene som Statistisk sentralbyrå gjennomførte våren 1998 og våren 1999 viser bare en svak økning (4 prosentpoeng) i tilsynsordninger der dagmamma eller praktikant er inne i bildet, og kun for 1-åringer. Både heldagsløsninger og deltidsordninger er regnet med her. For 2-åringer er bruk av denne tilsynsordningen uendret. For alle de andre årsklassene er bruken enten lik den i 1998 eller den har gått noe tilbake. Det kan med andre ord langt fra sies å ha funnet sted noen oppblomstring av dagmammamarkedet.Departementet har vurdert hvordan en dagmammaregistrering skulle kunne gjennomføres. Dersom hensikten med en registreringsordning skulle være å sikre trygge og gode omsorgstilbud for barna, ville det være nødvendig å innføre en type kontrollordning med dagmammaer. Dette ville kreve at et nytt regelverk ble utformet, og en kontrolladgang ville måtte hjemles i lovs form. Jeg ser også at det ville bli problemer med å foreta en grenseoppgang mellom pass av dagmamma, venner og slektninger, og jeg ser ikke noe poeng i å ha et regelsett for alle typer pass av barn. Jeg tror heller ikke at vi ville nå alle dagmammaene med en registreringsordning. Ansvaret for registrering av dagmammaer ville antagelig måtte legges til kommunene. I tråd med regjeringens prosjekt "Et enklere Norge" mener jeg vi skal være restriktive med å pålegge kommunene nye oppgaver, og denne oppgaven er etter mitt syn ikke godt nok begrunnet. Etter en samlet vurdering er jeg derfor kommet til at det er lite hensiktsmessig å innføre noen registreringsordning nå.

I løpet av 1990-årene ble det foretatt en del endringer i skattereglene for å gjøre det mer attraktivt for dagmammaer å registrere inntekten. Nylig er reglene for foreldrefradraget blitt endret slik at det kun gis fradrag for dokumenterte utgifter til stell og pass av barn. Det er dermed i foreldrenes interesse at dagmammaens inntekter blir oppgitt til skattemyndighetene. Barne- og familiedepartementet har hatt et møte med Skattedirektoratet for å drøfte hvordan informasjon om skattereglene kan bli bedre og mer målrettet mot foreldre og dagmammaer. Skattedirektoratet utgir en egen brosjyre om skatteregler ved barnepass, og informerer på Tekst-TV. Barne- og familiedepartementet vil ta med informasjon om skattereglene i brosjyren "Småbarnsforeldres rettigheter" ved årets revidering av brosjyren.