Skriftlig spørsmål fra Liv Marit Moland (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:223 (1999-2000)
Innlevert: 25.02.2000
Sendt: 25.02.2000
Besvart: 08.03.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): Statens Foruresingstilsyn har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet forslag til endring av forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Høringsfristen var 1. oktober 1999. Forskriftene skulle tre i kraft 1. januar 2000.
Når kan en forvente at forskriftene er på plass?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Jeg viser også til mitt tidligere svar av 10. juni 1999 på spørsmål om samme tema fra Moland, hvor jeg påpekte at bakgrunnen for forslaget om å endre forskriften var en henvendelse i 1996 til Miljøverndepartementet fra en rekke organisasjoner (Huseiernes landsforbund, Norges huseierforbund, Forbrukerrådet, NHO, NBBL, NORVAR m.fl. i fellesskap) med forslag om å revidere dagens forskrift, slik at kommunene får mulighet til å dele kostnadene på vann- og avløpssektoren i en fast og en variabel gebyrdel.

På oppdrag fra departementet har SFT utarbeidet et forslag til forskriftsendring, som ble sendt på høring 7. juli 1999 med frist til å komme med merknader innen 1. oktober 1999. Det kom inn 73 uttalelser til forslaget som til sammen dekker 85 høringsinstanser. Det har vært ressurskrevende for SFT å gå grundig gjennom det store antallet høringsuttalelser, noe som igjen har medvirket til at forslaget til forskriftsendring fortsatt er til behandling i SFT.

Ifølge SFT vil forslaget bli oversendt departementet i nær framtid, og departementet vil da gå grundig gjennom forslaget. På bakgrunn av de ulike hensyn som gjør seg gjeldende i en slik revideringsprosess, kan jeg ikke gi noen eksakt dato for når forskriften fastsettes. Jeg kan imidlertid love at departementet vil prioritere arbeidet med å ferdigstille forskriften med sikte på fastsettelse i god tid før 2001.