Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:225 (1999-2000)
Innlevert: 28.02.2000
Sendt: 28.02.2000
Besvart: 03.03.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Den 28. september 1999 søkte Marcela Rodriguez oppholdstillatelse i Norge på humanitært grunnlag. Søknaden ble levert den norske ambassade i Chile. Denne fikk hun avslag på. Hun er syk og i arrest ved Lucio Còrdova (sykehus) uten mulighet for den rehabilitering eller medisinsk behandling som hun trenger.
Hva kan Justisministeren gjøre for å bedre hennes tilhold, evt vet statsråden om Norges stedlige representanter følger opp og hjelper til for å bedre hennes situasjon ?

Begrunnelse

Det vises til den rettergang som hun har vært utsatt for, og som vel i utgangspunktet ikke er i samsvar med det som kan sies å være anerkjent rettspraksis.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet fra representant Langeland hører delvis inn under Utenriksdepartementets ansvarsområde. Etter samråd med utenriksministeren besvares det likevel av meg.

Marcela Rodriguez oppsøkte den norske ambassade i Chile 28.09.1999, angivelig for å innhente turistinformasjon. Hun søkte under møtet om politisk asyl i Norge. Rodriguez oppfylte ikke kriteriene for å få asyl. Hun er dømt i Chile for en voldelig aksjon i november 1990, under den demokratisk valgte president Aylwin. Rodriguez nektet å forlate ambassaden under henvisning til at hennes helse gjorde at hun ikke var soningsdyktig. Etter et par dager forlot hun likevel ambassaden frivillig, og ble overført til soning på sykehus. Det må understrekes at medisinsk behandling i Chile, av en straffedømt chilensk statsborger, er et anliggende for de chilenske myndigheter. Norske myndigheter og utenrikstjeneste har derfor liten mulighet til å påvirke dette. Jeg kan likevel bekrefte at våre stedlige representanter i Chile har fulgt med i hennes situasjon, og at de beskriver denne som noe bedre enn det den var opprinnelig. Menneskerettsorganisasjonen FASIC har også engasjert seg i Rodriguez videre skjebne, og deres advokater følger saken. Det er opprettet en "solidaritetskonto" for Rodriguez, der sympatisører i inn- og utland kan bidra. Med midler fra denne er det blant annet kjøpt inn medisiner og en anti-liggesår madrass til bedring av hennes liggekomfort. Ambassaden vil i fremtiden fortsatt utvise interesse for Rodriguez humanitære situasjon. Utover dette anser man at menneskerettighetsorganisasjonen FASIC er rette vedkommende for oppfølging av saken.