Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:234 (1999-2000)
Innlevert: 03.03.2000
Sendt: 03.03.2000
Besvart: 09.03.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Anser ikke statsråden at Forbrukerombudet har en selvstendig rett og plikt til på fritt grunnlag å gi sine svar på komiteens spørsmål i forbindelse med omorganisering av forbrukerapparatet, og i hvilken grad er statsrådens "overvåking" av spørsmål og svar fra Forbrukerombudet nødvendig for det videre arbeidet med saken i departementet?

Begrunnelse

I sitt svar på mitt spørsmål nr 215 om ombudenes uavhengighetsforhold i forhold til departementet antyder statsråden at omorganiseringen av forbrukerapparatet vil være et sentralt område for komiteens spørsmålsstilling, og at det er i departementets interesse å kjenne forbrukerombudets svar til komiteen.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg tror det er viktig å sondre mellom to ulike problemstillinger i denne saken. Den ene gjelder ombudets mulighet for å kunne uttale seg fritt til komiteen, den andre gjelder hvordan jeg som statsråd best kan ivareta min informasjons- og opplysningsplikt overfor Stortinget.

Til den første problemstillingen vil jeg bemerke følgende:

Organiseringen av forbrukerapparatet kan ha betydning for Forbrukerombudets utførelse av arbeidsoppgaver etter markedsføringsloven. Innen denne rammen står det Forbrukerombudet fritt å gi uttrykk for sitt syn også på spørsmål knyttet til organisering av arbeidsfeltet. Departementet er for øvrig godt kjent med Forbrukerombudets generelle synspunkter siden ombudet deltar i en referansegruppe i departementet som nettopp drøfter organiseringsspørsmål. Jeg har derfor ikke noe behov for å "overvåke" verken spørsmål eller svar fra ombudet, slik representanten Fossum uttrykker det. Jeg vil videre på nytt understreke at ombudet ikke tidligere har gitt uttrykk for at det er noe problem ved at departementet deltar i komitémøter sammen med ombudet.

Til den andre problemstillingen:

Presidentskapet i Stortinget har i sitt brev til fagkomiteene av 20.11.98 uttalt at statsråden/departementet kan forlange å få være til stede ved høringer en komité har med departementets underliggende etater for å ivareta sitt konstitusjonelle og parlamentariske ansvar overfor Stortinget.

Jeg har ønske om å fullt ut etterleve min informasjonsplikt overfor Stortinget. I en slik sammenheng er det nyttig å være direkte informert om dialogen mellom komiteen og Forbrukerombudet i en sak av stor betydning for meg som statsråd.

Jeg vil understreke på nytt at det er forholdet til mitt ansvar overfor Stortinget som er mitt hovedanliggende i denne saken, ikke ombudets frihet til å gi uttrykk for sine meninger i komiteen.