Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:243 (1999-2000)
Innlevert: 17.03.2000
Sendt: 17.03.2000
Besvart: 23.03.2000 av justisminister Hanne Harlem

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): Høyre tok i en interpellasjonsdebatt i januar 98 initiativ til at det ble utarbeidet tiltak for å bekjempe narkotika i fengslene. Dette ble fulgt opp med en tiltaksplan fra Justisdepartementet i oktober samme år. Blant tiltakene var utvidede muligheter for kroppsvisitasjon. Dette er foreløpig ikke fulgt opp med forslag til lovendring. Når vil Justisministeren fremme de nødvendige lovendringsforslag for å følge opp tiltakspakken for å bekjempe narkotika i fengslene?

Begrunnelse

Situasjonen i norske fengsler er alvorlig når det gjelder misbruk av narkotika. Beregninger gjort i 1998 viste at 40-60 % av de innsatte bruker narkotika en eller flere ganger under soning. Det er endog mange som prøver narkotika for første gang under soning! Det er dessverre ikke noen signaler som tyder på at det har blitt vesentlig bedre siden 98. Ifølge TV2 nyhetene 16. mars har ikke Regjeringen fulgt opp de signalene de fikk fra Stortinget i 1998 om nye tiltak for å bekjempe narkotika i fengslene. Regjeringens tiltaksplan inneholdt blant annet forslag om økt visitasjon av besøkende, bruk av narkotikahunder og økte muligheter for urinprøver og andre undersøkelser. Dette er gode tiltak som det er viktig å få iverksatt snarest mulig.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Utkast til Lov om gjennomføring av straff ble sendt på høring 14. mars i år. De nye tiltak i tiltaksplanen av 1998 for å bekjempe narkotika i fengslene er behandlet i lovutkastet. Det er i høringsutkastet imidlertid ikke foreslått noen hjemmel for kroppsvisitasjon av besøkende. Dette skyldtes en revurdering av den effekt et slikt tiltak antas å ha.

Da tiltaket ble foreslått i tiltaksplanen, var det tenkt som en ytre visitasjon av de besøkendes klær, noe som ble antatt å ha en preventiv effekt. Vurderingen i høringsutkastet er at en ytre visitasjon av klær ikke i seg selv vil være tilstrekkelig til å hindre innsmugling av narkotika. Derimot vil antagelig bruk av narkotikahund også i forhold til besøkende kunne ha en vesentlig effekt. Sammen med de øvrige kontrolltiltak, vil dette kunne gi indikasjon på om besøket må anses som et innsmuglingsforsøk. Når hunden markerer kan politiet tilkalles for kroppsvisitasjon, og besøkende avvises eller besøket kan tillates med f.eks. glassvegg slik at nærkontakt med innsatte unngås. Spørsmålet er derfor ikke om visitasjon i det hele tatt skal kunne foretas, men snarere om det er politiet eller fengselspersonalet som bør foreta den.

Høringsfrist for lovutkastet er 15. juni. Det endelige lovforslaget vil etter planen bli fremlagt for Stortinget tidlig i høstsesjonen. Før dette vil jeg naturlig nok vurdere alle sider av lovutkastet.