Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:247 (1999-2000)
Innlevert: 22.03.2000
Sendt: 23.03.2000
Besvart: 30.03.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I Stortingets spørretime 8. mars tok undertegnede opp spørsmål knyttet til ambassadenes dekking av utgifter ved hjemreise for ungdom under trussel av tvangsgifte. Eksempelet som ble knyttet til spørsmålet dreide seg om en 14 år gammel jente som er kidnappet til Libanon av sin far. Daværende Utenriksminister Vollebæk svarte på det oppfølgende spørsmål at han ville følge opp den konkrete saken. Hvordan vil den nye utenriksministeren følge opp saken?

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Regjeringen står bak handlingsplanen mot tvangsekteskap som Barne- og Familiedepartementet offentliggjorde i desember 1998, og som blant annet inneholder et kapittel om Utenriksdepartementets rolle.

Norske utenriksstasjoner kontaktes stadig oftere med anmodning om hjelp i slike saker, både før og etter ekteskapsinngåelse. Slike henvendelser gis alltid høy prioritet. Antallet slike henvendelser ventes å stige som følge av økt fokus på tvangsekteskapsproblematikken og bevisstgjøring av innvandrerungdom når det gjelder deres rettigheter i forbindelse med ekteskapsinngåelse.

I henhold til Utenriksloven har utenrikstjenesten til oppgave å yte bistand til nordmenn i utlandet. Bistand i saker om tvangsekteskap er utvilsomt en viktig konsulær oppgave for enhver utenriksstasjon.

I alle de tilfellene hvor spørsmål om hjemreise har oppstått i forbindelse med slike saker, har Utenriksdepartementet funnet dekning for hjemreisen innenfor sine budsjettrammer.

Når det gjelder den konkrete saken det vises til i spørsmålet verserer det i øyeblikket sak om foreldreretten ved Oslo Byrett. Utenrikstjenestens videre håndtering av saken vil avhenge av innholdet av en rettskraftig norsk dom og eventuelle anmodninger om bistand for å følge opp en slik dom. Både Utenriksdepartementet og den berørte utenriksstasjonen har fått saken presentert som en barnebortføringssak. Det har ikke vært framsatt noen påstand om at det kan være spørsmål om tvangsgifte verken overfor Utenriksdepartementet eller utenriksstasjonen.

I Stortingets spørretime 8 mars 2000 lovet daværende utenriksminister Knut Vollebæk at han ville se på denne saken på nytt. Dette har vært gjort. Det er ikke samsvar mellom den saksframstilling som ligger til grunn for spørsmålet og de opplysninger Utenriksdepartementet sitter inne med. Så langt Utenriksdepartementet kjenner til dreier det seg om en sak om foreldreansvar og daglig omsorg, og ikke om tvangsgifte. Følgelig er det ikke naturlig at Utenriksdepartementet dekker reiseutgifter til Norge for den unge piken saken gjelder. Personvernhensyn gjør det ikke mulig her å gå inn i sakens detaljer.