Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:249 (1999-2000)
Innlevert: 23.03.2000
Sendt: 24.03.2000
Besvart: 31.03.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Lov om eiendomsskatt til kommunene gir kommunestyrene rett til å avgjøre om det skal skrives ut eiendomsskatt. I Ot.prp.nr.44 (1974-75) gis det utrykk for at kommunene bør stå relativt fritt når det gjelder å benytte dette skattegrunnlaget. Eiendomsskatt er heller ikke omfattet av inntektssystemet til kommunene.
Kan statsråden bekrefte at kommuner som ikke har innført eller ikke vil innføre eiendomsskatt ikke risikerer å tape på dette på noen måte når det gjelder de ulike overføringene kommunene får fra staten?

Begrunnelse

Det synes å herske usikkerhet hos en del lokalpolitikere hvorvidt man er tvunget til innføre eiendomsskatt for å bedre på en dårlig kommunal økonomi. Blant annet er enkelte ordførere overbeviste om at man må innføre eiendomsskatt før man i det hele tatt kan be sentrale myndigheter om forståelse for sin dårlige økonomi og eventuelt få tilført ekstra økonomiske midler. Dersom dette er tilfelle kan man hevde at eiendomsskatten er blitt indirekte obligatorisk og at det reelt sett slett ikke er tillagt kommunestyret å bestemme dette fritt selv.

Enkelte fylkesmenn synes å vektlegge tildeling av skjønnsmidler ut i fra om kommunen har innført eiendomskatt eller ikke. Har kommunen ikke innført eiendomsskatt er dette et kriterium som går i disfavør av mulighetene for skjønnsmidler via fylkesmannen. Det synes også å være slik at enkelte fylkesmenn praktisere dette ulikt. Noen fylkesmenn stiller det som en forutsetning at eiendomsskatt er innført for tildeling av skjønnsmidler, mens andre fylkesmenn ikke vektlegger dette kravet.

Det synes således å være behov for en generell avklaring hvordan man skal forstå den lokale friheten til eventuelt å innføre eller la være å innføre eiendomsskatt. Dette gjelder da i første rekke eventuell eiendomsskatt på vanlige bolighus da denne form for skatt er en særdeles upopulær og kontroversiell skatteart som kommunene ofte kvier seg i det lengste for å innføre.

Det bør av flere grunner ikke være noen form for press eller forutsetning fra sentrale myndigheter om at kommuner med dårlig økonomi må utnytte denne skatteformen for i det hele tatt å kunne be om forståelse hos sentrale myndigheter for sin vanskelige økonomi.
Denne problemstilling bør blant annet av disse grunner avklares så presist som mulig fra sentrale myndigheters side slik at det ikke skal herske misforståelser rundt dette spørsmålet ute i kommunene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Rammetilskuddet til kommunene blir fordelt etter objektive kriterier og etter skjønn. En kommunes rammetilskudd etter objektive kriterier blir ikke påvirket av om den har innført eiendomsskatt eller ikke. Hvorvidt det kan tas hensyn til eiendomsskatt i skjønnstildelingen, ble vurdert av Stortinget ved behandlingen av St.prp.nr. 69 (1998-99) om kommuneøkonomien 2000 m.v. I proposisjonen fremgår følgende om retningslinjene for tildeling av ordinært skjønnstilskudd:

"Det inntektsutjevnende tilskuddet i inntektssystemet omfatter kun kommunenes skatt på inntekt og formue. Eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter og eierinntekter er blant de inntektene som av den grunn ikke inngår i grunnlaget for det inntektsutjevnende tilskuddet. I retningslinjene heter det at dette ikke er til hinder for at fylkesmennene i skjønnstildelingen kan ta hensyn til slike inntekter i en totalvurdering av kommunenes økonomi."

I innst. S. nr. 220 om kommuneøkonomien 2000 m.v. uttaler en samlet kommunalkomite følgende: "Komiteen har merket seg den redegjørelse Regjeringen gir for kriteriene for tildeling av skjønnstilskudd." I innstillingen går et mindretall fra Fremskrittspartiet og Høyre imot at nivået på avgifter og eiendomsskatt skal påvirke tildelingen av skjønnstilskuddet.

Jeg tolker dette slik at flertallet i komiteen støtter gjeldende praksis, hvor eiendomsskatt som en frivillig skatt ikke inngår i grunnlaget for det inntektsutjevende tilskuddet i inntektssystemet. Ved tildeling av skjønnsmidler kan imidlertid eiendomsskatt inngå i en helhetlig vurdering. Dette kan eksempelvis være relevant ved spørsmål om tildeling av skjønnstilskudd til en kommune som har brakt seg selv i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er da rimelig å vurdere i hvilken grad kommunen har utnyttet sitt eget inntektsgrunnlag før staten bidrar gjennom skjønnstilskudd.