Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:251 (1999-2000)
Innlevert: 24.03.2000
Sendt: 27.03.2000
Besvart: 04.04.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Telemark vil fylkestrygdekontoret ikke dekke pasientenes merutgifter for reiser til polikliniske undersøkelser ved andre sykehus enn det nærmeste, med henvisning til Folketrygdens bestemmelser, og retningslinjer for disse gitt av Rikstrygdeverket. Dette innebærer blant annet at pasienter ikke ser seg råd til å dra til Rjukan sykehus for ortopediske undersøkelser der. Saken har vært omtalt i avisa Varden en rekke ganger i febr./mars-00. Vil sosialministeren bidra til at pasientene får dekket sine reisekostnader?

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Folketrygden gir stønad til dekning av utgifter til reise for nødvendig undersøkelse og behandling. Taksten for billigste reisemåte med rutegående transportmiddel til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis, legges til grunn. Dette gjelder også i utgangspunktet ved reise til offentlig poliklinikk.

Ved poliklinisk behandling regnes den offentlige poliklinikk pasienten skal behandles ved i henhold til fylkets helseplan som nærmeste behandlingssted. I fylker hvor fylkeskommunen har gitt retningslinjer om at pasienten selv kan velge hvor han vil bli behandlet i fylket, dekker folketrygden i dag reiseutgifter til den poliklinikken i fylket der pasienten blir behandlet, uansett om dette er nærmeste poliklinikk eller ikke i forhold til pasientens bosted. Det samme gjelder ved innleggelse i sykehus. Ved sykehusinnleggelse kan trygden også dekke reiseutgifter til offentlig helseinstitusjon utenfor bostedsfylket hvis pasienten er henvist i samsvar med fylkeskommunale retningslinjer for hvor pasienten skal behandles og bostedsfylket betaler behandlingsutgiftene.

Når det gjelder den konkrete saken fra Telemark har jeg nå fått opplyst fra Rikstrygdeverket og Telemark fylkestrygdekontor at Telemark skal anses som ett sykehusområde. Fylkeshelsesjefen har gitt en presisering av hvordan fylkets helseplan skal forstås. Dette innebærer at:

· Ved innleggelse i sykehus innen fylket skal folketrygden dekke reiseutgifter til det sykehus pasienten legges inn.

· Nødvendige reiseutgifter dekkes til poliklinisk undersøkelse og behandling forut for og etter innleggelse i helseinstitusjon.

· Reiseutgifter til poliklinisk behandling dekkes til den poliklinikk pasienten henvises til.

Saken skal etter dette være løst. Pasientene i Telemark vil etter dette få dekket sine reiseutgifter til poliklinisk undersøkelse når det foreligger henvisning.

Jeg kan ellers opplyse at departementet tar sikte på at ny lov om pasientrettigheter skal tre i kraft i løpet av 2000. Når loven har trådt i kraft, skal reiseutgiftene ved fritt sykehusvalg deles mellom folketrygden og pasienten. I statsbudsjettet for 2000 ble det foreslått at pasienter skal dekke reiseutgifter på inntil 200 kr per reise - 400 kr ved reise tur-retur ved fritt valg av sykehus. Merutgiftene for folketrygden ved innføring av fritt sykehusvalg forutsettes finansiert ved en heving av den alminnelige egenadelen ved syketransport. Stortinget sluttet seg til dette.

Fritt sykehusvalg etter ny lov om pasientrettigheter omfatter foruten offentlige sykehus også de distriktspsykiatriske sentra i hele landet. Med offentlig menes de sykehus eller de distriktspsykiatriske sentra som framgår i en regional helseplan. Inn under sykehus faller også poliklinikk som er organisert som en del av et sykehus, selv om poliklinikken fysisk sett ligger utenfor sykehusets område. Dekning av reiseutgifter ved fritt sykehusvalg gjelder således også poliklinisk behandling.

Når ordningen med fritt sykehusvalg etableres vil problemet med dekning av reiseutgifter til annen poliklinikk enn nærmeste i forhold til bosted kunne forventes å bli mindre. Det er som nevnt forutsatt at reiseutgifter til behandling også skal dekkes utenfor hjemfylket, men med en vesentlig høyere egenandel. Det er forutsatt at fritt sykehusvalg også skal gjelde for behandling innen eget fylke, dvs. at ventetid for behandling kan være en grunn til å benytte fritt sykehusvalg innen fylket.