Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:4 (1997-98)
Innlevert: 30.10.1997
Sendt: 31.10.1997
Besvart: 06.11.1997 av kulturminister Anne Enger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): "Daglig, gjennom hele året, ferdes mellom 300 og 400 fartøyer i Barentshavet.
I dette området er radiodekningen så dårlig at selv ikke avansert radioutstyr makter å ta inn noe så alminnelig som NRK P1.
Er Kulturministeren oppmerksom på problemet og hva gjøres for at de aktuelle havområdene skal få en tilfredsstillende radiodekning?"

Begrunnelse

Norges Fiskarlag har i en rekke år gjentatt kravet om en bedre radiodekning i Barentshavet. Dette særlig ut i fra sikkerhetsmessige sider for de som ferdes på havet. Spørsmålet omfatter et rimelig krav på tilgang av radioprogram for fiskere og andre sjøfarende og er også et trivselsmessig spørsmål.
I de senere år har det bl.a. fra politisk hold blitt opplyst at denne saken har høy prioritet.
St. meld. nr. 46 1994-95, 4 Andre spørsmål pkt 4.1 Radiodekning av Barentshavet og nordområdene, sier: "I St. meld. nr. 42 for 1993-94, Kringkasting og dagspresse 1993 m.v., er det kort redegjort for et nytt alternativ som kan innebære at radiosendinger til Barentshavet og nordområdene kan realiseres raskere og billigere enn en så langt har regnet med." Ut i fra dette ser vi at myndighetene lenge har vært kjent med problemet, uten at det har kommet en tilfredsstillende løsning.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Spørsmålet om utvidede radiosendinger bl.a. til fiskere i nordområdene er tatt opp en rekke ganger.

I St. meld. nr. 42 for 1993-94 Kringkasting og dagspresse 1993 mv., er det redegjort for et nytt alternativ som innebærer at DECCA-stasjonene på Røst og Nordkapp blir bygget om til ordinære radiostasjoner. Dekningsanalyser viser at mesteparten av de aktuelle havområdene vil bli tilfredsstillende dekket ved radiosendinger fra disse stasjonene.

I St. meld. nr. 46 for 1994-95, Om tilleggskanal for NRK-Fjernsynet mv, uttalte departementet at det vil "bli arbeidet videre med sikte på å realisere utbyggingen. Det tas sikte på at en del av investeringene vil bli dekket av andre enn NRK."

Det foreligger et tilbud og kostnadsoverslag fra NORKRING AS, som nå eier bakkenettet for formidling av radio- og fjernsynssendinger. Investeringsutgiftene ved å etablere to radiosendere vil samlet ligge på omlag 18 millioner kroner.

NRK, Fiskeridepartementet og Fiskarlaget har nylig drøftet saken. Saken er ennå ikke avklart, men Kulturdepartementet vil nå ta initiativ til, sammen med de berørte parter, å få en raskest mulig avklaring i saken.