Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:255 (1999-2000)
Innlevert: 28.03.2000
Sendt: 29.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I omstillingskommunen Ballangen eksisterer det i dag ingen konsesjoner for oppdrett av laks og ørret. I dag foreligger det planer for lakseoppdrett i kommunen i samarbeide med næringsinteresser i Lødingen, og det er anmeldt et behov i denne omgang for tre konsesjoner. I dagens situasjon har Ballangen et sterkt behov for at det iverksettes positive næringspolitiske tiltak. Vil fiskeriministeren stille seg positiv til en utdeling av laksekonsesjoner lokalisert til Ballangen Kommune?

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Vekstpotensialet for havbruksnæringen er stort, og det er bred enighet om at denne sektoren skal være et satsningsområde. Fokuset og interessen for denne næringen er økende, noe som er positivt.

Det kommer fra tid til annen henvendelser fra kommuner som på særskilt grunnlag ønsker å bli tildelt konsesjoner til å drive matfiskoppdrett av laks og ørret. Dette gjelder særlig kommuner hvor andre alternative næringsaktiviteter er begrenset. Fiskeridepartementet har av flere grunner en svært restriktiv praksis når det gjelder tildeling av nye konsesjoner.

Lakseavtalen med EU utløper sommeren 2002. Fiskeridepartementet tar i den forbindelse sikte på å videreføre den stabile situasjonen i næringen i forhold til markedet, noe som kommer hele næringen til gode. Dette medfører at Fiskeridepartementet vil legge til rette for en balansert vekst som vil videreutvikle havbruksnæringen ytterligere.

Fiskeridepartementet regulerer produksjonen i næringen på flere måter. I de senere år har den meget restriktive tildelingspraksisen sammen med fôrkvoter vært de viktigste reguleringsformene. Fôrkvotene har blitt justert opp hvert år siden ordningen ble innført i 1996.

Departementet har begynt arbeide med å se på tilretteleggingen av den videre veksten i havbruksnæringen, bl.a. etter Stortingets behandling av St. meld. nr. 51 (1997-98). Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring, jf. Innst. S. nr. 93 (1998-99). Dette er et tidkrevende arbeid som nå er i en fase hvor det er flere sider som må utredes nærmere i departementet.Havbruksnæringen er i sin natur en distriktsnæring. Gode lokaliteter langs kysten er en forutsetning for å få realisert potensialet som ligger i denne fremtidsrettede næringen. Det er således klart at den videre veksten i næringen vil komme distriktene til gode. I den forbindelse er det viktig at kommunene legger til rette for næringen gjennom sin arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, ved å ta hensyn til næringens krav til lokaliteter.

Som nevnt ovenfor er arbeidet med å tilrettelegge for videre produksjonsvekst i havbruksnæringen nettopp påbegynt, det er for tidlig å si hvor eventuelle nye konsesjoner vil bli tildelt. De områdene hvor det lagt til rette for havbruksnæringen med hensyn til lokaliteter, infrastruktur og miljø vil naturlig nok være særlig aktuelle i denne sammenheng.