Skriftlig spørsmål fra Sverre J. Hoddevik (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:264 (1999-2000)
Innlevert: 03.04.2000
Sendt: 03.04.2000
Besvart: 13.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): Vil statsråden gi kommuner og fylkeskommuner anledning til å foreta regnskapsføringen av merverdiavgift etter anordningsprinsippet?

Begrunnelse

Etter hovedregelen for føring skal kompensasjonsbeløpene for betalt merverdiavgift inntektsføres når varen/tjenesten fra registrert næringsdrivende leveres, eller anordningprinsippet som det heter.

Kommunesektoren får nå momskompensasjonsbeløpene med to års etterslep. Skatt og rammetilskudd avregnes jo nå mot hverandre gjennom året. Det er uheldig og lite naturlig med to års etterslep når det gjelder momskompensasjonsordningen. Innteksføringen samme år som utgiftene oppstår, vil dessuten gi en mer rettidig kobling f. eks mellom investeringsutgifter og finansiering (i form av momsrefusjon, m.m) av slike utgifter.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Kommuneregnskapet skal som hovedregel føres etter anordningsprinsippet. Det innebærer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes.

Kommunene og fylkeskommunene har krav på kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende i henhold til lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.

Kommunene og fylkeskommunene får slik kompensasjon først to kalenderår etter at anskaffelsen er foretatt, jf. forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. Etter gjeldende regler registreres kompensasjonen i kommuneregnskapet det år kompensasjonen mottas.

Ved innføringen av ordningen med momskompensasjon var forutsetningen at ordningen skulle finansieres av kommunesektoren selv. Ved første års utbetaling av kompensasjon i 1997 ble et beløp tilsvarende forventet kompensasjon til kommunene i et normalår trukket ut av rammetilskuddet til kommunene. Dette trekket er videreført i rammene for de påfølgende år. Trekket vil vedvare så lenge ordningen står ved lag.

Etter min vurdering bør det være tidsmessig samsvar mellom regnskapsføring av kompensasjonen og trekket i rammetilskuddet. Dagens system med regnskapsføring det året kompensasjonen mottas, sikrer et slikt samsvar.