Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:266 (1999-2000)
Innlevert: 04.04.2000
Sendt: 05.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En familie med et barn med hjerneskade etter en drukningsulykke (Nicolai Ruud, f. 26/8-97; jfr. VG-oppslag 11/5,26/6,22/7-99,5/3-00 m.m.) har søkt departementet om midler til behandling av barnet ved Glenn Doman-instituttet i USA, begrunnet i mangel på tilsvarende behandlingstilbud i Norge.
Hvordan vurderer helseministeren behandlingstilbudet ved Glenn-Doman-instituttet, og vil det ut fra helseministerens vurdering være aktuelt med inndekning av behandlingskostnadene ved instituttet?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Sosial- og helsedepartementet har gitt prosjektmidler over Handlingsplanen for funksjonshemmede som engangstilskudd til åtte familier til trening av deres hjerneskadde barn etter Doman-metoden. Sosial- og helsedepartementet ba i 1999 Statens helsetilsyn om å nedsette en arbeidsgruppe for å gjøre en faglig vurdering av alternative treningsopplegg som Domanmetoden og lignende metoder for barn med hjerneskader.

Rapporten ble oversendt til Sosial- og helsedepartementet 10. januar 2000. Statens helsetilsyn har gitt sin tilslutning til de vurderinger, forslag og anbefalinger som framkommer i rapporten.

Arbeidsgruppen kan etter en samlet faglig vurdering ikke anbefale Domanmetoden som et alternativt habiliteringstilbud i Norge. Arbeidsgruppen har først og fremst vektlagt manglende dokumentasjon av metodens teori, gjennomføring og effekt. Arbeidsgruppen mener at Domanmetoden innebærer risiko for at barnet, helhetlig sett, ikke er sikret den beste behandlingen, og at grunnleggende livsverdier som medbestemmelse og muligheter for sosial integrasjon og livsutfoldelse er vanskelig å ivareta.

Arbeidsgruppen har også vurdert Petø-metoden, og kan anbefale denne til en begrenset gruppe barn med cerebral parese. Arbeidsgruppen har spesielt vektlagt at Petømetoden kan være et viktig supplement til behandlingen hos ca. 1/3 av pasienter med cerebral parese.

Departementet har sendt rapporten på høring. Høringsfrist er satt til 1. juni 2000. Departementet vil først ta stilling til hvordan behovet for trening for barn med hjerneskade bør ivaretas etter at høringsuttalelsene er gjennomgått.

Når det gjelder spørsmål om bidrag til behandling i utlandet, er det fastsatt forskrift med hjemmel i folketrygdloven som fastsetter kriterier for når bidrag kan ytes. Forskrift om bidrag til behandling i utlandet og om klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet vil også gjelde for søknad om bidrag til denne typen behandling. I henhold til denne forskriften kan det ytes bidrag når behandling i Norge ikke kan gis på grunn av manglende medisinsk kompetanse. Manglende kapasitet ved norske sykehus gir ikke grunnlag for bidrag. Bidrag kan ytes når

a) det foreligger en livstruende eller sterkt belastende langvarig sykdom eller tilstand og

b) behandling ikke kan utføres forsvarlig i Norge etter akseptert metode.

Det skal foreligge uttalelse fra norsk regionsykehus eller sykehus med regionfunksjon innen angjeldende område.

Det ytes ikke bidrag til eksperimentell eller utprøvende behandling.