Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:267 (1999-2000)
Innlevert: 04.04.2000
Sendt: 05.04.2000
Besvart: 13.04.2000 av justisminister Hanne Harlem

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Vil statsråden snarlig foreta en ny gjennomgang av vergemålsloven slik at det blir mulig for personer under 18 år i samsvar med sine foreldre å kjøpe aksjer som gir en gevinst på over 75 000 i formue uten at Overformynderiet tar pengene til barna i forvaltning til de fyller 18 år?

Begrunnelse

Brødrene Christian (13) og Tommy (17) Øverland fra Sogndalen kommune har fått en gevinst på nesten 200 000 kroner i aksjemarkedet. Overformynderiet tok beslag i pengene. Barna har ikke lov til å forvalte en formue over 75 000 kroner etter norsk lov. Familien som har hjulpet sine barn til å spleise på aksjeposten, føler at barna blir "frarøvet sine penger" ved at Overformynderiet har tatt pengene til barna i forvaltning til de fyller 18 år. Dersom barna hadde hatt under 75 000 kroner kunne de disponert dette fritt uten Overformynderiets inngripen. Overformynderiet forvalter i dag over 4 milliarder kroner. Mange av formynderiene forvalter pengene dårlig med lav avkastning (ca. 6%). En må stille spørsmålstegn ved om Overformynderiet har vist tilstrekkelig grad av skjønn i forholdet rundt foreldre og barn i denne sak.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Jeg kan ikke kommentere den konkrete saken som er angitt som begrunnelse for spørsmålet fra stortingsrepresentant Vidar Kleppe. I svaret her vil jeg bare gjøre rede for gjeldende regler, samt for det lovarbeidet som Justisdepartementet tar sikte på å sette i gang på området.

Det følger av vergemålsloven § 62 første ledd at umyndiges midler skal forvaltes av overformynderiet (med mindre foreldrene har bestemt noe annet i henhold til reglene i § 89, jf. nedenfor). Etter § 63 gjelder dette likevel ikke dersom den umyndiges midler utgjør mindre enn et beløp fastsatt av departementet. Justisdepartementet har nylig øket dette beløpet fra kr. 30.000 til kr. 75.000, jf. forskrift 8.2.2000 om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler. Av vergemålsloven § 64 første ledd fremgår det at midler som forvaltes av overformynderiet, skal plasseres med tilstrekkelig sikkerhet og slik at de gir tilfredsstillende avkastning. Justisdepartementet har nylig vurdert hvilke plasseringsalternativer som bør tillates, jf. forskrift 8.2.2000 om plassering av umyndiges midler. Justisdepartementet har bl. a. uttalt følgende om forskriften, se brev 8.2.00, som vedlegges:

"Valg av plasseringsregler må sees i sammenheng med organiseringen av økonomiforvaltningen. Det er ikke aktuelt å innføre organisatoriske endringer nå. Slike endringer vil bli vurdert i forbindelse med totalrevisjon av vergemålsloven".

Foreldre som gir sine barn arv eller gave, kan i forbindelse med denne disposisjonen bestemme at midlene skal forvaltes eller brukes på en nærmere fastsatt måte, og at overformynderiet ikke skal forvalte midlene. Dette følger av vergemålsloven § 89. Det er derfor bare når foreldrene ikke har bestemt dette i forbindelse med en gave til barna at overformynderiet har plikt til å forvalte midlene.

Jeg er i ferd med å forberede nedsettelsen av et lovutvalg som skal foreta en generell og prinsipiell vurdering av lovgivningen om umyndiggjøring og vergemål. Utvalget skal foreslå en ny lov til avløsning av lov 28. november 1898 om umyndiggjørelse og lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige. Et av målene for dette lovarbeidet skal være at reglene på best mulig måte skal sikre en forsvarlig forvaltning av økonomiske forhold.

3 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Det konglige norske justis- og politidepartementet, Dato 08.02.00. Referanse 98/7070 AAGTL.

Nye forskrifter som erstatter forskrift 11.11.88 nr. 930 om grense for når overformynderiet skal forvalte midler og forskrift 11.11.88 nr 931 om plassering av umyndige midler.

Vedlegg 2.

Forskrift 08.02.2000 om plassering av umyndiges midler gitt av Justisdepartementet i medhold av vergemålslovens § 64 første ledd, 65 annet ledd og § 71 (jfr. regj. resolusjon 10. november 1988 med senere endringer).

Vedlegg 3.

Forskrift 08.02.2000 om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler gitt av Justisdepartementet i medhold av vergemålsloven § 63.