Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:275 (1999-2000)
Innlevert: 10.04.2000
Sendt: 10.04.2000
Besvart: 25.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Når det iverksettes forsøk antar undertegnede at man forsøker å få frem kunnskap som et grunnlag for omlegginger av politikk. En må derfor forutsette at vilkårene i forsøket gjøres mest mulig likt det man antar blir fremtidige rammevilkår. Basert på dette vil jeg be om en orientering fra kommunalministeren om hensikten med å innlemme statstilskuddet til barnehager i "rammeoverføringsforsøket" på en måte som ikke gir rom for et økt barnehagetilbud og som skaper stor usikkerhet for private barnehager?

Begrunnelse

Driftstilskuddet for barnehager er innlemmet i forsøket med å overføre en rekke øremerkede tilskudd til rammefinansiering i 20 kommuner. Kriteriene for tildeling og totalrammen for hele forsøket gjør at enkelte kommuner får mindre tildelt til barnehager enn det de ville ha hvis barnehagene hadde fått ordinær statsstøtte til barnehagene. Samtidig er det ikke lagt inn stønad til nyetablerte barnehageplasser. I Tønsberg er det f.eks 450 barn på venteliste og 3 nye barnehager skal åpne og disse er ikke tatt med i bevilgningsforslaget. Differansen mellom det som er innlemmet i forsøket og situasjonen hvis man hadde vært utenfor vil for 2001 bli over 7 millioner. Dette gjør det aktuelt å stille spørsmål med om hensikten med selve rammeforsøket oppfylles, når rammebetingelsene blir så mye dårligere enn det ville vært hvis man var utenom forsøket. I de 415 andre kommunene som i denne sammenhengen fungerer som kontrollgruppe for forsøket vil flere barnehageplasser gir mer midler. Rammebetingelsene i forsøket kan derfor gi resultater i forsøkskommunene som ikke avspeiler valg i kommunene og det som er formålet med forsøket, men resultat som er en konsekvens av at rammebetingelsene er dårligere. Samtidig gir forsøket meget vanskelige rammebetingelser for de private barnehagene som er etablert basert på statstilskuddet som et viktig fundament i inntektene til barnehagene. Usikkerheten om hvordan retningslinjene blir skaper allerede stor engstelse.

Barnehagemeldingen som ligger til behandlingen i Stortinget skisserer en innlemmelse av hele statstilskuddet i kommunesektoren etter år 2003. Men da er det basert på full behovsdekning og en økning i overføringen til kommunene for å gi likebehandling mellom private og offentlige barnehager. Det er vanskelig å se at "rammeoverføringsforsøket" på barnehagesektoren har noen overføringsverdi når rammebetingelsene blir så ulike mellom forsøk og hva som er skissert fremtidig politikk.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I samråd med forsøkskommunene ble det høsten 1999 besluttet at barnehagetilskuddet skal beregnes med utgangspunkt i det beløpet den enkelte forsøkskommune fikk i 1999, med samlede endringer de påfølgende forsøksårene avhengig av endringene på statsbudsjettposten. Forsøkskommunenes samlede andel av endringen fordeles mellom dem etter antallet 1-5-åringer. Forsøkskommunene vil dermed få en andel av en eventuell økning på statsbudsjettposten. I tillegg kan de på lik linje med de andre kommunene søke om stimuleringstilskudd ved opprettelse av nye barnehageplasser.

Det er lagt til grunn for forsøket at kommunene ikke skal tape på å delta, samtidig er det viktig at forsøket i størst mulig grad er basert på rammeoverføringer. Disse hensynene står i et visst motsetningsforhold. Barnehagetilskuddet er beløpsmessig det største tilskuddet som er med i forsøket. Dersom dette tilskuddet skulle ha blitt behandlet som et øremerket tilskudd ved at utbetalingene til forsøkskommunene ble justert i forhold til faktisk aktivitet, ville det ha redusert forsøkets verdi som grunnlag for kunnskap om rammefinansiering av kommunesektoren.

De fleste kommuner er i dag avhengig av de private barnehagene for å opprettholde et tilbud, dette gjelder også forsøkskommunene. Imidlertid er det opp til den enkelte kommune å bestemme sammensetningen av tilbudet i sektoren. Det er liten grunn til å tro at forsøkskommunene ikke vil videreføre driften i de private barnehagene.