Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:273 (1999-2000)
Innlevert: 07.04.2000
Sendt: 07.04.2000
Besvart: 13.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Det er framforhandlet nye retningslinjer for plassering av postkasser mellom Post- og teletilsynet og Posten Norge BA. Dersom en bor i tettbebygde strøk, skal avstanden være på maksimalt 100 m og i spredtbygde strøk maksimalt 250 m til postkassen. Men så er det visse unntak fra regelen, bl.a. der det er mindre enn tre husstander pr. km vei. Dette medfører at det i en del utkanter kan bli flere km vei mellom bosted og postkasse.
Hvordan mener samferdselsministeren at unntakene skal praktiseres?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: I forbindelse med utarbeidelsen av endringer i konsesjonen til Posten Norge BA (Posten) i 1999 ble behovet for å eventuelt fastsette nærmere kriterier for avstand til postkasser vurdert. Det ble i revidert konsesjon av 29. oktober 1999 innarbeidet at:

"Posten skal utlevere brevpost, aviser og blad samt meldesedler for registrerte sendinger (brev og pakker) til alle fysiske og juridiske personers bosted eller fysiske adresse eller i særlige tilfeller til egnede innretninger. Kravet gjelder ikke dersom det foreligger ekstraordinære omstendigheter eller særlige geografiske forhold. Alternativt skal postsendingene fås utlevert på nærmeste postkontor/kontraktspostkontor, om postmottaker ønsker dette."

Formuleringene i konsesjonen er en innarbeiding av ordlyden i postdirektivet og lov 29. november 1996 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven).

Ved fastsettelsen av endringer i konsesjon til Posten ba Samferdselsdepartementet om at Posten og Post- og teletilsynet avsluttet tidligere igangsatt dialog om generelle kriterier for avstand til mottakernes postkasser. Dette mente Samferdselsdepartementet burde kunne resultere i en mer konkret felles forståelse mellom tilsynet og Posten om hvilke avstander til postkasser som bør praktiseres ut fra konsesjonskravene. Videre ba departementet om å bli orientert om den felles forståelsen som vil legges til grunn ved vurdering av avstandskriterier i forhold til konsesjonskrav.

Posten og tilsynet har nå kommet frem til felles forståelse av de aktuelle konsesjonskrav, og har på dette grunnlag utarbeidet "Retningslinjer for plassering av utleveringspostkasser" som ble oversendt til Samferdselsdepartementet til orientering ved brev av 3. mars 2000 fra tilsynet. Retningslinjene vil legges til grunn straks i alle postområder.

Tilsynet har opplyst at retningslinjene er basert på tidligere praksis i Posten og selskapets egne "Retningslinjer for utvikling av Postens ekspedisjonsnett (RUP)". Praktiseringen av nevnte retningslinjer, hovedsakelig i spredtbygde strøk, samt mangelen på tilsvarende retningslinjer i tettbygde strøk, hadde medført en ikke enhetlig praksis i sammenlignbare strøk i landet. For å sikre en mer enhetlig praktisering av kravene i konsesjon til Posten, var det nødvendig å gjennomgå de tidligere retningslinjer med tanke på forenkling.

Det har ved utarbeidelsen av retningslinjene blitt lagt vekt på å sikre at det eksisterende servicenivået opprettholdes og at kravene praktiseres likt under ellers like forhold. Med dagens bosettingsmønster betyr dette at ikke flere enn tidligere vil komme inn under unntaket som fremgår av retningslinjene.

Det er viktig å merke seg at hovedreglene i retningslinjene gir uttrykk for at flytting og/eller samling av enkeltpostkasser i samlestativ fortsatt skal tillates dersom postkassene ikke plasseres mer enn 100 meter og 250 meter i henholdsvis tettbygde (hussamlinger med minst 200 hjemmehørende personer der husene normalt ikke ligger mer enn 50 meter fra hverandre) og spredtbygde strøk. I denne forbindelse er det opplyst fra Posten at et betydelig antall mottakere i tettbygde strøk har postkassen plassert mellom 50 og 100 meter fra port/innkjøring til bolig/eiendom.

Videre er avstandskravene fastsatt som krav om maksimalavstander og kan kun avvikes ved "særlige tilfeller". Følgende forhold kan etter retningslinjene karakteriseres som "særlige tilfeller":

1) færre enn 3 husstander i gjennomsnitt pr. km vei

2) når offentlige reguleringer gjør det nødvendig å avvike fra hovedreglene

3) ikke farbar vei

4) isolerte bosettinger uten transportforbindelse og hvor utlevering er uhensiktsmessig i forhold til beboerens ferdselsmønster.

Posten skal registrere og rapportere til tilsynet omfanget og geografisk fordeling av mottakere som kommer inn under de "særlige tilfeller". Det skal ved rapportering også angis hvilke løsninger som er valgt for hvert enkelt tilfelle.

Retningslinjene understreker også at Posten skal søke å oppnå enighet med mottakeren om hvor eventuell ny plassering av postkassen/stativet skal være. Videre skal Posten også sikre at den nye plasseringen ikke er i strid med offentlige reguleringer. Det er i retningslinjene fastsatt krav om at Posten skal opplyse om mottakernes klagemuligheter hva angår postkasseplasseringer.

Tilsynet har opplyst at det i forhold til tidligere praksis var krav om at det skulle være minimum 3 husstander pr. km vei noenlunde jevnt fordelt. Dette innebar at en samling av for eksempel 10 husholdninger som lå 1 km fra rutetraséen, kunne komme inn under unntaket. Kravet er nå endret slik at det skal være minimum 3 husholdninger i gjennomsnitt pr km vei. De 10 husholdningene i dette eksempelet vil nå kunne få utlevert sine postsendinger i henhold til hovedregelen. I praksis vil således færre nå kunne komme inn under dette unntaket enn tidligere.

Det finnes i dag ikke noen oversikt over hvor mange tilfeller som vil kunne omfattes av forhold karakterisert som "særlige forhold". Slike forhold skal som nevnt rapporteres til tilsynet og vil i den forbindelse bli vurdert om de faller innenfor eller utenfor konsesjonskrav og retningslinjer for plassering av utleveringspostkasser.

Jeg har tiltro til at Posten i sin praktisering av retningslinjene vil legge stor vekt på å prøve å møte publikums ønsker så langt det er praktisk mulig. Dette for å oppnå en omdeling av post som både er effektiv og basert på service og kvalitet for postmottakerne. Videre vil jeg vise til at Post- og teletilsynet som tilsynsmyndighet etter konsesjon til Posten, vil føre tilsyn med at konsesjonsvilkår, herunder retningslinjer for plassering av utleverings-postkasser, blir oppfylt av Posten.