Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:278 (1999-2000)
Innlevert: 10.04.2000
Sendt: 10.04.2000
Besvart: 14.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Årlig transporteres over 10 millioner tonn farlig gods på norske veier og jernbaner. I Budsjett S. nr. 5 (1998-99) ba kommunalkomiteen om at Regjeringen skulle komme til Stortinget med en sak angående transport av farlig gods. Bakgrunnen var at kontroller hadde avslørt store mangler og feil som var av vesentlig betydning for sikkerheten ved slike transporter.
Gjeldende regelverk og sikkerhetsforskrifter ble ikke fulgt. Hva gjør Regjeringen med saken?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Sjøfartsdirektoratet skal i 2000 gjennomføre to store farlig gods containerkontroller, hvor kontrollpersonell fra andre kontrollmyndigheter vil delta. Kontrollene er i seg selv med på å gi en nyttig signaleffekt til bransjen ved at man blir gjort oppmerksom på at Norge foretar kontroller av containere og at det reageres med sanksjoner ved regelbrudd. Erfaring fra kontroller med farlig gods generelt, har vist at anmeldelse, bøtelegging og tilbakeholdelse av farlig gods gir en positiv effekt med hensyn til virksomheters etterlevelse av regelverket.

I tillegg til særskilte containerkontroller som nevnt ovenfor, kontrolleres nærmere 2000 kjøretøyer ute på veiene årlig. Disse løpende kontrollene gir inntrykk av at kunnskap om regelverket på farlig godsområdet og ikke minst etterlevelsen av disse er blitt betydelig bedre enn de var tidligere. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern planlegger også en særskilt oppfølgning av farlig gods på jernbanen på bakgrunn av en systemrevisjon av NSB gods i 1999.

Videre trådte forskrift om sikkerhetsrådgiver i forbindelse med transport av farlig gods på veg og jernbane i kraft 1. januar i år. Den stiller krav om at alle virksomheter som har befatning med farlig gods skal ha en sikkerhetsrådgiver som skal ha kompetanse og bestått eksamen på sikkerhet i forbindelse med transport av farlig gods. Sikkerhetsrådgiveren skal se til at alle bestemmelsene om farlig gods overholdes i virksomheten og generelt gi råd og veiledning. Direktoratet vil føre tilsyn med at forskriften om sikkerhetsrådgiver overholdes.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere omtale av farlig godsområdet ved en passende anledning, eventuelt i forbindelse med orienteringen som gis i forbindelse med statsbudsjettet for 2001.

Avslutningsvis vil jeg nevne at informasjon er et viktig virkemiddel i arbeidet med å holde et tilfredsstillende sikkerhetsnivå på området for farlig gods ved siden av regelverk og kontroll. Derfor vil det satses på omfattende informasjonsvirksomhet også i tiden fremover.