Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:287 (1999-2000)
Innlevert: 12.04.2000
Sendt: 13.04.2000
Besvart: 26.04.2000 av kulturminister Ellen Horn

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Hva er begrunnelsen for at Kulturdepartementet/Kulturrådet ikke innvilger økonomisk støtte til f.eks. musikkonkurranser og hvilke kriterier eller regelverk ligger til grunn for avslag på søknader om støtte til konkurranser?

Begrunnelse

Stiftelsen Trondheim Kammermusikk Festival planlegger en større internasjonal kammermusikkonkurranse i september 2000. I den forbindelse henvendte arrangøren seg til Kulturdepartementet med tanke på søknad om økonomisk støtte. Departementet henviste saken videre til Kulturrådet. Søknaden om prosjektstøtte, som ble avsendt 1. desember 1999 til Kulturrådet, ble imidlertid avslått og meddelt i brev av 31. mars 2000. Begrunnelsen for avslaget var at "kulturrådet ikke støtter konkurranser" og søkeren ble videre henvist tilbake til Kulturdepartementet.

Trondheim Kammermusikk Festival er en nyskaping i norsk kulturliv. Konkurransen vil kunne bli en nasjonal begivenhet med ringvirkninger utenfor landets grenser. Tilsvarende konkurranser har vært arrangert bl.a. i Mebourne og London. Det er gitt tilsagn om støtte fra Trondheim kommune, samt private sponsorer.

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Over Kulturdepartementets budsjett for 2000 er det ikke avsatt midler under kap. 323 Musikkformål til musikkonkurranser. Tilskudd til slike arrangementer må dekkes under bevilgningen til Norsk kulturråd kap 320 Allmenne kulturformål, post 50 Norsk kulturfond eller post 74 Tilskudd til faste tiltak under Norsk kulturråd.

Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse/Prinsesse Astrids musikkpris har i en årrekke mottatt støtte. De to konkurransene blir arrangert hvert annet år - slik at Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse blir arrangert det ene året og Prinsesse Astrids musikkpris det andre. Tilskuddet til disse arrangementene ble tidligere forvaltet av Rikskonsertene og forvaltes fra og med 2000 av Norsk kulturråd.

Stiftelsen Trondheim Kammermusikk Festival søkte Norsk kulturråd om støtte til å arrangere kammermusikkonkurransen i brev datert 25. november 1999. I brev til Norsk kulturråd datert 14. februar 2000 har stiftelsen oversendt tilleggsopplysninger til søknaden.

Kulturdepartementet har bedt Norsk kulturråd om å uttale seg om behandlingen i Kulturrådet av denne sak. I brev til departementet av 14. april i år skriver Kulturrådet:

"Norsk kulturråds faglig utvalg for musikk behandlet i sitt møte 2. og 3. mars i år søknaden fra Stiftelsen Trondheim Kammermusikk Festival om støtte til stiftelsens kammermusikkonkurranse. Søknaden nådde ikke opp blant 220 andre søknader om støtte til ulike musikkformål som også ble behandlet i dette møtet. Musikkutvalgets vedtak:

"Avslag, søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen"

ble tatt til etterretning i Kulturrådets møte den 21. mars.

I vedtaksbrevet til Stiftelsen Trondheim Kammermusikk Festival, gjøres stiftelsen oppmerksom på at Kulturrådet med sine begrensede midler ikke kan gi støtte til alle gode prosjekter som kunne fortjene dette, og at et avslag fra Kulturrådet derfor ikke er en underkjenning av prosjektet.

Trondheim Kammermusikk Festival har sendt inn klage på vedtaket. Klagen vil bli behandlet på Kulturrådets neste møte den 6. juni.

Gjennom året behandler Kulturrådet søknader om støtte til musikkformål med en samlet søknadssum som er 5 ganger så høy som midlene som skal fordeles. Det sier seg selv at rådet derfor må gjøre klare valg/prioriteringer i sin søknadsbehandling. Det settes opp målformuleringer og strategier/prioriteringer knyttet til disse. Støtte til nyetableringer av musikkonkurranser har til nå ikke vært en del av rådets prioriterte satsingsområder. Likevel understrekes det at hver enkelt søknad som sendes inn til Kulturrådet gis en faglig vurdering før vedtak fattes."

Kulturdepartementet er ved kopi av brev fra Stiftelsen Trondheim Kammermusikk Festival av 31. mars i år orientert om at stiftelsen har anket vedtaket, og at anken vil bli behandlet av Kulturrådet 6. juni d.å.