Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til sosialministeren

Dokument nr. 15:288 (1999-2000)
Innlevert: 14.04.2000
Sendt: 14.04.2000
Besvart: 27.04.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Vil Sosialministeren se på muligheten for at foreldre til syke barn over 12 år som av lege blir bedt om å ha tilsyn med barnet, f.eks. etter en operasjon, får rett til permisjon fra sitt arbeid med lønn, evt. rett til permisjon uten lønn?

Begrunnelse

I dag er det vanlig med korte opphold på sykehus ved operasjoner, ja mange operasjoner utføres poliklinisk. Dette fører til at barn har fått behov for lengre tilsyn hjemme fra en av foreldrene etter blant annet operasjoner.

Etter hva jeg har fått opplyst, har foreldre til barn over 12 år ikke rett til permisjon med lønn i slike tilfeller. De har heller ikke rett til permisjon uten lønn.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Etter folketrygdlovens kap. 9 har arbeidstaker som har omsorg for barn rett til omsorgspenger dersom vedkommende er borte fra arbeid p.g.a. nødvendig tilsyn med og pleie av et sykt barn. Retten til omsorgspenger gjelder tom det kalenderåret barnet fyller 12 år. Er barnet kronisk syk gjelder retten til omsorgspenger tom året barnet fyller 18 år. Omsorgspenger ytes i opptil 10 stønadsdager for hvert kalenderår. Har vedkommende tre eller flere barn ytes omsorgspenger i opptil 15 dager. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, økes antall dager til hhv. 20 og 30 dager. Er barnet kronisk sykt ytes det omsorgspenger i opptil 20 dager til hver av foreldrene, og i opptil 40 dager til enslige forsørgere. Omsorgspenger utbetales av arbeidsgiveren. Når arbeidsgiveren har betalt omsorgspenger til arbeidstakeren i mer enn 10 stønadsdager i et kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få refusjon fra trygdekontoret for det overskytende antall dager.

Dersom et barn under 12 år er innlagt i sykehus i over en uke, ytes det pleiepenger fom åttende dag fra trygdekontoret. Etter et slikt langvarig sykehusopphold kan det også ytes pleiepenger etter at barnet er utskrevet så lenge barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Er barnet kronisk sykt gjelder retten til pleiepenger til barnet fyller 18 år.

Lider barnet av en svært alvorlig sykdom kan det ytes pleiepenger mens barnet er innlagt, uavhengig av hvor lenge sykehusoppholdet varer, eller når en av foreldrene må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Også dette gjelder fram til barnet fyller 18 år. For psykisk utviklingshemmede er det ingen aldersgrense.

Arbeidsmiljøloven § 33 A har bestemmelser om rett til permisjon som tilsvarer folketrygdlovens bestemmelser om rett til omsorgspenger og pleiepenger. Arbeidsmiljøloven gir ikke rett til permisjon p.g.a. barns sykdom utover dette.

Rett til permisjon med lønn er blitt utvidet betydelig i de senere år både med hensyn til aldersgrensene og antall dager.

En ytterligere utvidelse av rett til omsorgs- og pleiepenger fra folketrygden vil måtte vurderes og prioriteres i forhold til andre viktige velferdsoppgaver i forbindelse med de årlige budsjetter. Med de store utfordringer vi står overfor i helsesektoren og når det gjelder pleie og omsorg av eldre finner jeg for tiden ikke å kunne prioritere en ytterligere utvidelse.

Heller ikke når det gjelder utvidet ulønnet permisjon etter arbeidsmiljøloven er det riktig å prioritere dette nå. Arbeidslivet står overfor store utfordringer når det gjelder behovet for fleksibilitet og tilpasninger både for den enkelte arbeidstaker og virksomhetene. Kommunal- og regionaldepartementet har et større arbeid på gang med sikte på å tilpasse arbeidsmiljøloven dagens ønsker og behov. Jeg finner det naturlig at temaet eventuelt inngår i dette arbeidet.