Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:290 (1999-2000)
Innlevert: 14.04.2000
Sendt: 14.04.2000
Besvart: 27.04.2000 av justisminister Hanne Harlem

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Susan Jafari og hennes to barn ankom Norge januar 1997. Hun hadde flyktet hovedsakelig grunnet arrestasjon av hennes arbeidsgiver, redaktør Faraj Sarkhoui i magasinet Adineh.Hun arbeidet som sekretær for Faraj Sarkhoui og var en støttespiller i det politiske arbeidet i og rundt Adineh. Arrestasjonen har utløst store protester både fra vår egen utenriksminister som en rekke andre ministre verden rundt. Vil Statsråden omgjøre tidligere fattede vedtak, slik at hun og hennes barn får oppholdstillatelse i Norge?

Begrunnelse

Ved gjennomgang av dokumentene i saken, finner jeg det bekymringsverdig at UDI, tilsynelatende uten forhåndsundersøkelser, konstaterer følgende "...finner direktoratet ikke å kunne legge til grunn at søkeren har vært Sarkhouis sekretær". Denne påstand godtar Justisdepartementet. Dette er særlig betenkelig siden en frivillig organisasjon som kontaktes i saken, raskt kan fremlegge dokumentasjon til Justisdepartementet fra Faraj Sarkhoui som bekrefter Susans tilknytning til Adineh og Faraj Sarkhoui.

I nevnte bekreftelse fra Faraj Sarkhoui appellerer han til norske myndigheter om at Susan på grunnlag av hennes engasjement, skal få asyl i Norge. Denne appellen har ikke nådd frem i Justisdepartementet. Det bør her også nevnes at Justisdepartementet, i vedtak fra 05.11.1997, uttaler følgende "En vil forøvrig bemerke at ifølge de opplysninger som departementet har innhentet, sitter Faraj Sarkouhi arrestert anklaget for spionasje. Departementet anser ikke at arrestasjonen i hovedsak er knyttet til Sarkouhis tilknytning til tidsskriftet Adineh.." Dette skjer nesten samtidig med at utenriksministeren ber Iran om en rettferdig behandling av Faraj Sarkouhi.

I saken er det underveis kommet inn en rekke uttalelser fra psykiatrisk og barnefaglig kompetanse som Justisdepartementet heller ikke har funnet å kunne ta hensyn til. Dette skjer på tross av hennes opplysninger om mishandling i ekteskapet og den kunnskap vi har om fedres absolutte rettigheter overfor barn i hennes hjemland.

Jeg finner det videre nødvendig å minne om daværende justisminster Aud Inger Aures fremleggelse av justisdepartementets regningslinjer for nye asylkriterier 13.01.1998. Jeg siterer: side 2: "Det minnes ellers om at flyktningedefinisjonen oppstiller flere kumulative vilkår". I denne saken har hvert moment Susan Jafari har fremmet blitt vurdert isolert. I hvert tilelle har departementet konkludert med at dette momentet i seg selv ikke gir grunnlag for oppholdstillatelse i Norge. Jeg etterlyser vurderingen av momentenes kumulative effekt.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Iransk borger Susan Jafari har vært i Norge siden januar 1997. Hun ble ikke innvilget oppholdstillatelse i Norge, og fikk endelig avslag ved Justisdepartementets vedtak av 05.11.97.

Avslaget var delvis begrunnet med manglende troverdighet mht Susan Jafaris bakgrunn. Man fester ikke lit til hennes forklaring mht. tilknytningen til Faraj Sarkouhi og tidsskriftet Adineh. Departementet vil understreke at hvorvidt Susan Jafari har vært Sarkouhis sekretær eller ikke, eller på annen måte tilknyttet tidsskriftet Adinehs

Redaksjon som skrivehjelp, uansett ikke kan danne grunnlag for opphold i Norge.

Det er heller ikke grunnlag for å innvilge oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Hensynet til barna er vurdert, men man kan ikke se at det foreligger opplysninger som tilsier at det av den grunn bør innvilges oppholdstillatelse.

Det skal bemerkes at vedtaket av 05.11.97 innnebærer at Susan Jafari i utgangspunktet plikter å forlate landet frivillig.

Senere har departementet tatt stilling til tre omgjøringsbegjæringer datert henholdsvis 27.11.97, 28.03.98 og 18.06.98. Det ble for alle disse tre begjæringene besluttet ikke å omgjøre vedtaket av 05.11.97.

Departementet tilbakeviser at anførslene i omgjøringsbegjæringene er vurdert isolert sett, uten at det er tatt hensyn til hvorvidt de nye opplysningene samlet sett tilsa at Susan Jafari burde gis oppholdstillatelse i Norge.

Etter fast praksis blir nye opplysninger som innkommer, vurdert i lys av saken for øvrig. Dette er også blitt gjort i dette tilfelle. Alle de faktiske opplysningene som Susan Jafari har fremmet, både ved søknaden om oppholdstillatelse og ved senere omgjøringsbegjæringer, har vært gjenstand for en samlet vurdering. Det vises til departementets beslutninger i forbindelse med omgjøringsbegjæringene, der det kommer frem at de nye opplysningene er vurdert, men at det ikke er funnet at disse er av en slik art at de tilsier omgjøring av vedtaket. Hennes behov for beskyttelse i Norge er således vurdert gjentatte ganger.

De siste omgjøringsbegjæringene er datert henholdsvis 01.12.99 og 02.02.2000. Disse har departementet fortsatt til behandling.