Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:293 (1999-2000)
Innlevert: 25.04.2000
Sendt: 26.04.2000
Besvart: 05.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Det er stort behov for vedlikehold av våre middelalderkirker. Stram kommuneøkonomi har ført til at flere menigheter har søkt Riksantikvaren om økonomisk støtte, men fått avslag da det ikke vil være riktig å gi støtte til vanlig vedlikehold.
Vil statsråden, i forbindelse med gjennomgang av kirkeøkonomien, vurdere å bruke midler fra Opplysningsvesenets Fond for å sikre disse verdifulle deler av kulturarven vår?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det vil bli lagt fram en stortingsmelding om økonomien i Den norske kirke. I meldingen vil bl.a. bruken av avkastningen av Opplysningsvesenets fond bli drøftet. Spørsmålet fra representanten Tingelstad om å bruke midler fra Opplysningsvesenets fond til vedlikehold av våre middelalderkirker, vil være relevant i denne sammenhengen. Jeg finner det imidlertid ikke naturlig nå å gå nærmere inn på meldingens drøftinger av bruken av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond.