Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:5 (1997-98)
Innlevert: 31.10.1997
Sendt: 31.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): "Fiskeindustrien i Lurøy på Helgeland lider under dårlig ferjekapasitet. Dette hindrer bedriftene i en effektiv utnyttelse av bedriftenes kapasitet. En mulig løsning er en sammenslåing av fylkessambandet Stokkvågen - Lovund og riksvegsambandet Stokkvågen - Træna/Selvær.
Hva vil Samferdselsministeren gjøre for at næringslivet i Lurøy skal kunne produsere ut i fra sin kapasitet og ikke ut i fra ferjekapasiteten?"

Begrunnelse

Fiskeindustrien i Lurøy på Helgeland lider under for dårlig ferjekapasitet. På Lovund er det planlagt å produsere 20 000 tonn laks, til en verdi av 400 millioner kroner, neste år. På Træna produseres det sild for omlag 1 million kroner per dag. Med den ferjekapasiteten som er i dag hindres bedriftene i å effektivt utnytte sin kapasitet. Produksjonen kan ikke gå for fullt og enkelte dager må de ansatte permitteres p.g.a at ferjekapasiteten er så liten at bedriftene ikke får sine produkter ut på markedet.
Befolkningsgrunnlaget ved hvert anløp er i følge Departementets standard ikke oppfylt, men når næringslivet hindres i en effektiv produksjon er det grunn til å stille spørsmål ved denne standarden. Jeg viser til Nordland Fylkestings vedtak sak 90/97 samt flere representanter fra Nordlandsbenkens engasjement i saken.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Både fylkesvegferjesambandet og riksvegferjesambandet til Træna administreres av vegkontoret i Nordland. Samlet kapasitet disponeres rasjonelt i og med at ferjene trafikkerer begge samband uavhengig av at sambandene har ulik status. En eventuell omklassifisering vil slik sett ikke gi en bedre utnytting av materiellet.

Samferdselsdepartementet er kjent med at kapasiteten i fylkesferjesambandet ikke tilfredsstiller næringslivets behov. Lignende problemer finnes også i enkelte eksisterende riksvegferjesamband. Departementet ønsker derfor, som varslet i budsjettet for 1998, en gjennomgang av gjeldende kriterier. En gjennomgang av kriterier er sentralt ettersom dette kan få betydning for den bredere utformingen av ferjepolitikken.

I et system med lokalt selvstyre og ansvar for egne prioriteringer er det viktig med klare ansvarsgrenser mellom forvaltningsnivåene.

Så lenge fylkeskommunen har ansvaret for Lurøysambandet ville det bryte med ansvarsgrensene mellom forvaltningsnivåene om staten da skulle sørge for en løsning for fylkesvegferjesambandet. Innenfor dagens ansvarsdeling er det Nordland fylkeskommune som har ansvaret for en eventuell mangelfull prioritering av fylkesvegferjesambandet.