Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:297 (1999-2000)
Innlevert: 27.04.2000
Sendt: 28.04.2000
Besvart: 05.05.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Vil Forsvarsministeren sørge for at Fredriksten blir vurdert som lokaliseringsalternativ på lik linje med Akershus, og at en kost/nytte vurdering av Fredriksten-alternativet ligger ved saksframlegget til Stortinget?

Begrunnelse

Forsvarssjefen vil, etter Forsvarsministerens pressemelding 2.2., planlegge å samlokalisere all forvaltningsutdanning i Forsvaret til Akershus festning. Dette innebærer investeringer og kostnader som Forsvaret ikke ville få om man lokaliserte denne utdanningen til Hærens forvaltningsskole på Fredriksten. Dette er forsvarssjefen orientert om, men vil ikke utrede dette alternativ. Dette synes noe besynderlig.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Det er et klart mål for omstillingsprosessen i Forsvaret å samordne utdanningen på tvers av forsvarsgrenene der dette er hensiktsmessig. Der det er mulig bør sivile høyskole- og universitetsmiljøer danne basis for kompetanseoppbygging fremfor å bygge opp egne kompetansemiljøer i Forsvaret. Forsvarsgrenenes utdanningsordninger skal så langt mulig bygges over samme lest og etter de retningslinjer som er nedfelt i St.meld. nr. 22 (1992-93) og St.prp. nr. 38 (1995-96).

I dag foregår forvaltningsutdanningen i Forsvaret ved Hærens forvaltningsskole i Halden, Luftforsvarets skoler Stavern og ved KNM Tordenskjold i Bergen. Utdanningen er til dels parallell og overlappende.

Som et ledd i arbeidet med å finne løsninger på Forsvarets omfattende organisatoriske og økonomiske utfordringer har departementet i samarbeid med forsvarssjefen fremmet en rekke konkrete tiltak for utredning. Et av disse er samordning av forvaltningsutdanningen.

Samordning av forvaltningsutdanningen innebærer ikke sentralisering av eksisterende ordninger. Hensikten er eventuelt å etablere en ny karriere- og fagrettet utdanningsplattform på tvers av forsvarsgrenene. I denne sammenheng vurderes bl. a. større bruk av fjernundervisning, bruk av sivile kursplasser, regionale kurs, modulbasert utdanningsopplegg m.m.

Utdanningsmodellen vil være et grunnleggende premiss for anbefaling om lokalisering av skolevirksomheten. Lokaliseringsspørsmålet er derfor helt åpent og det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å ta stilling til alternativer.

Forsvarssjefen skal utrede de relevante alternativ og gi sin anbefaling til departementet. Departementet vil deretter gjennomgå og vurdere anbefalingen innenfor en helhetlig forsvarspolitisk ramme hvor også Forsvarets fremtidige tilstedeværelse på Fredriksten festning vil være et av elementene.