Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:304 (1999-2000)
Innlevert: 08.05.2000
Sendt: 08.05.2000
Besvart: 11.05.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): En heltidsbonde har utviklet produksjon og salg av brente mandler som tilleggsnæring slik at arbeidsplassen fortsatt kan være hjemme på gården. Da det må betales sukkeravgift etter vekten av det ferdige produktet, utgjør dette en betydelig kostnad fordi det går med ett kilo sukker til fire kilo mandler. Dette bidrar sterkt til redusert lønnsomhet. Vil statsråden endre regelverket slik at sukkeravgiften betales etter medgått mengde sukker?

Begrunnelse

Holmsens Brente Mandler er startet som nisjeproduksjon i tillegg til landbruket. Produksjon og salg har økt hvert år siden starten i 1991. Bonden har lagt ned et stort arbeid og mye ressurser i utviklingen av produksjonsutstyr for denne virksomheten. Det er også investert betydelige midler til utbygging av lokaler for lager og produksjon. Med en økning av sukkeravgiften hvert år, kan produksjonen av brente mandler bli ulønnsom på sikt. Produkter konkurrerer med mange andre varesorter. i en slik konkurranse synes det urimelig at det skal betales en sukkeravgift på kr. 14,17 for ferdig produkt. Det blir forholdsvis store summer i avgiften fordi det brukes ett kilo sukker til fire kilo mandler. Produsenten betaler avgift både for mandlene og sukkeret. En ordning med avgift på sukkeret og kun toll for mandlene uten en ekstra avgift på kr. 14,17, vil bety at mandelproduksjonen lettere kan videreføres med lønnsomhet.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Etter Stortingets vedtak om avgift på sukker m.v. § 1 skal det betales avgift til statskassen på sukker med kr 5,49 pr. kg av varens avgiftspliktige vekt. Sukker som brukes i ervervsmessig fremstilling av varer er imidlertid fritatt for avgift, jf. vedtakets § 4 bokstav c. Dermed er sukker som nyttes til produksjon av brente mandler fritatt for sukkeravgiften.

Omsetning av brente mandler er imidlertid avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m § 1 med kr 14,17 pr. kilo, jf. forskrift om sjokolade- og sukkervarer m.m. § 1 nr. 1 bokstav d. Avgiften beregnes på grunnlag av varens nettovekt. Etter dette skal det betales avgift av nettovekten av de ferdig produserte brente mandlene. Jeg gjør imidlertid oppmerksom på at denne særavgiften ble innført i 1922, og Stortinget har vedtatt den hvert år siden som et ledd i behandlingen av de årlige statsbudsjetter.

En eventuell endring i regelverket slik at avgiften på sukkervarer skal beregnes ut fra mengden medgått sukker vil medføre avgiftstekniske problemer. Det vil bli en nærmest uoverkommelig oppgave å fastsette avgiften for de enkelte produkter med en slik avgiftsberegning. På grunn av hensynet til en enkel fastsettelse av avgiften samt kontrollhensyn, blir det pr. i dag ikke vurdert noen regelendring på dette punkt.