Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:298 (1999-2000)
Innlevert: 02.05.2000
Sendt: 02.05.2000
Besvart: 09.05.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Det viser seg at samboere med samboerkontrakt ikke sidestilles med gifte i forskrift som regulerer omregistrering av bil - feks. i tilfeller der den ene part faller bort. Vedkommende må i slike tilfeller betale full omregistreringsavgift, mens gifte ville sluppet. Forskriftene er med andre ord ikke i tråd med den generelle utvikling om likestilling av samboende og gifte. Vil Statsråden sørge for en opprydding i definisjonen i forskriftene på dette området slik at samboende og gifte ikke forskjellsbehandles?

Begrunnelse

Bakgrunnen for mitt spørsmål er en kvinne som mistet sin samboer og måtte betale omregistreringsavgift, til tross for at de hadde både samboerkontrakt, testamente og begge var oppført som eier i bilens vognkort. Det viser seg at forskriftene på dette området ikke er i tråd med den generelle utvikling der samboere med samboerkontrakt likestilles med gifte. Kvinnen måtte i dette tilfelle betale 8580 kr i omregistreringsavgift på en bil hun i utgangspunktet eide sammen med sin samboer. Mellom ektefeller ville omregistrering i dette tilfelle ha medført avgiftsfritak, mens samboende er avgiftspliktige. Vedkommende er heller ikke innvilget dispensasjon.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Etter Stortingets vedtak om omregistreringsavgift skal det betales avgift til statskassen ved omregistrering av motorvogner og tilhengere på ny eier. Avgiftsplikten omfatter også omregistrering etter at forrige eier er død, men det er unntak for gjenlevende ektefelle og barn som overtar bilen på skifte. Ekteskap må dokumenteres ovenfor vegmyndighetenes trafikkstasjon ved fremleggelse av vigselsattest eller ved attest for at ektefelle er død.

Etter dagens regelverk er det ikke mulig på generelt grunnlag å likestille omregistrering mellom på den ene siden ektefeller hvor det er fritak og på den annen side mellom samboere hvor det foreligger ordinær avgiftsplikt. Bakgrunnen for denne rettstilstanden er at samboerforhold ikke i samme grad som ekteskap lar seg dokumentere. Omregistreringsavgiften har i sin nåværende form eksistert siden 1978. Avgiften må være dokumentert innbetalt før omregistreringen gjennomføres. Avgiften er forutsatt å være enkel å administrere som en over- disk avgift. Omregistreringen foretas av det lokale biltilsyn, som også skal vurdere fritakene. Årlig omregistreres ca 450-500 000 avgiftspliktige transaksjoner. Et slikt omfang understreker viktigheten av å ha enkle regler.

Særlige spørsmål oppstår når bilen ved dødsfallet var registrert på begge samboerne, ikke bare på avdøde. I den konkrete saken som det også vises til i ditt spørsmål er det spesielle omstendigheter som gjør at avgiftsplikt framstår som urimelig. Jeg er gjort kjent med at Toll- og avgiftsdirektoratet nå har saken til behandling og har forstått at direktoratet i dette spesielle tilfellet mener at det bør gis dispensasjon fra regelverket.

En mer generell likestilling må imidlertid gjennomføres som en endring av regelverket, og vurderes i lys av utviklingen ellers i forholdet mellom ektefelle-regler og samboer-regler. Dette vil bli vurdert i nær fremtid.