Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:301 (1999-2000)
Innlevert: 05.05.2000
Sendt: 05.05.2000
Besvart: 11.05.2000 av kulturminister Ellen Horn

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det er uro rundt spørsmålet om kultur på moms. Aktørene i kulturlivet frykter at innføring av moms på kulturtilbud kan føre til økte priser, som igjen vil bety større forskjeller i tilgjengelighet til kulturopplevelser. Moms vil også føre til større byråkratisering i et kulturliv som er avhengig av de mange idealistene som signaliserer behovet for mindre skjemavelde, og ikke mer. Deler statsråden disse vurderingene, og vil hun på på den bakgrunn gå mot innføring av moms på kulturtilbud?

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: I 1990 avga det såkalte "Storvik-utvalget" sin innstilling med forslag om en omfattende reformering av dagens merverdiavgiftssystem, jf. NOU 1990:11. Med utgangspunkt i Storvik-utvalgets forslag har skiftende regjeringer arbeidet med spørsmålet om å reformere dagens merverdiavgiftssystem. Den forrige regjeringen skisserte i Nasjonalbudsjettet for 2000 visse generelle prinsipper et nytt avgiftssystem kunne baseres på, uten at det ble fremmet konkrete avgiftsforslag.

Det fremgår ikke av spørsmålet hvilke varer og tjenester som skal klassifiseres som "kulturtilbud" og således skjermes for merverdiavgift. Jeg vil i denne forbindelse vise til at varer på kulturområdet allerede under dagens merverdiavgiftsregime undergis avgiftsmessig forskjellsbehandling, jf. den såkalte "nullsatsen" på kulturpolitisk viktige områder som eksempelvis bøker, tidsskrifter og aviser. Dette illustrerer for så vidt behovet for en drøftelse av merverdiavgiftssystemet også på kulturområdet.

Jeg kan opplyse at regjeringen om kort tid vil starte opp arbeidet med en bred gjennomgåelse av merverdiavgiftssystemet med sikte på at et konkret forslag til reformering av hele systemet skal legges frem for Stortinget i forbindelse med statsbudsjett-proposisjonen for 2001. Før regjeringen har avsluttet sitt arbeid med merverdiavgiftsreformen kan jeg ikke gå inn på konkrete enkeltelementer i reformen, og da selvfølgelig heller ikke hvordan ulike kulturtilbud avgiftsmessig bør behandles.