Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:313 (1999-2000)
Innlevert: 11.05.2000
Sendt: 12.05.2000
Besvart: 19.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva er status for behandlingen av Høyskolen i Buskeruds søknad om etablering av allmennlære utdanning i Buskerud - og hvordan stiller statsråden seg til søknaden?

Begrunnelse

Det vises til at ovennevnte sak tidligere er tatt opp med statsråd Jon Lilletun. Det vises også til at statsråd Giske nylig besøkte Buskerud, hvor statsråden ble informert av rektor ved Høyskolen i Buskerud om søknaden.

Som statsråden trolig er kjent med er Buskerud klart det fylke som har færrest studieplasser sett i forhold til befolkningen. Likeså er fylket uten tilbud med hensyn til lærerutdanning.

Ut i fra de opplysninger undertegnede sitter med ser det også ut til at behovet for denne type utdanning er betydelig. Dette understrekes av at Høyskolen i Telemark ønsker å etablere "desentralisert" lærerutdanning i Drammen, likeså har jeg fått opplyst at tilsvarende prosjekter vurderes av Høyskolen i Sogn og Fjordane på Gol, og av Høyskolen i Hedmark på Jevnaker (tett ved Buskeruds grense).

Den utdanningen som Høyskolen i Buskerud har søkt om har også en rekke interessante nye perspektiver. Blant annet kan nevnes integrert bruk av IKT, et tettere samarbeid med praksisskoler, et samarbeid med den lokale folkehøyskole på Ringerike og de flerkulturelle problemstillinger som stadig ser ut til å gripe om seg i skolen og samfunnet for øvrig.

Når det gjelder viktigheten av IKT vises det til at en enstemmig Kirke-, Utdanning og Forskningskomite i Innstilling S. Nr. 120 (1999-2000) på side 7 uttaler "…. herunder særlig at man satser på prosjekter hvor IKT er en integrert del av lærerutdanningen". Det synes altså klart at Høyskolen i Buskeruds ønsker er i tråd med Stortingets ønsker.

Det vises også til at tilbudet i Buskerud er tenkt etablert ved delvis intern omdisponering.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Ulf Erik Knudsen om status for departementets behandling av søknad fra Høgskolen i Buskerud om etablering av allmennlærerutdanning. I spørsmålet vises det også til planer ved andre høgskoler om å tilby desentralisert allmennlærerutdanning i regionen.

Høgskolen i Buskerud søker om etablering av allmennlærerutdanning med et årlig opptak på 60 studenter. 30 av studieplassene kan langt på vei finansieres ved intern omdisponering. Utdanningen skal profileres mot blant annet IKT, det flerkulturelle aspektet, samarbeid med praksisfeltet og deltid/fjernundervisning i 4. studieåret. Høgskolen har sendt saken på høring og mottatt tilbakemeldinger fra 16 instanser, blant annet andre høgskoler i østlandsregionen som i dag rekrutterer studenter fra Buskerud til sine allmennlærerutdanninger.

Søknaden fra Høgskolen i Buskerud er under behandling, og vil bli avgjort om ikke lang tid.